Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zbytowej, gmina Bierutów

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zbytowej, gmina Bierutów

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7, art.38,  art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2021.1899 ze zm.), Zarządzenia nr 104 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zbytowej, gmina Bierutów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 607/3, o powierzchni 0,0918 ha i §4, §6, § 13-14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2021.2213) podaje do publicznej wiadomości

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Skarbu Państwa,

położonej w Zbytowej, gmina Bierutów, KW WR1E/00088458/9, prowadzona przez Sąd

Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych,

Jednostka rejestrowa nr G138

Przedmiotem sprzedaży jest działka wskazana w tabeli poniżej

  Nr działki  Pow. działki w haCena wywoławcza netto (zł)  Wadium (zł)  Minimalne postąpienia (zł)
607/30,091850 0005 000500

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w północno zachodniej części wsi Zbytowa i stanowi niezabudowany
 i nieogrodzony teren, w całości zadrzewiony. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość posiada regularny, prostokątny kształt, teren płaski. Dostęp do działki z drogi gruntowej, nieutwardzonej. Dostępne sieci uzbrojenie terenu: energia elektryczna i woda.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XLIV/298/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 maja 2002 r.

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz częściowo, na niewielkim fragmencie w północno  zachodnim narożniku działki na terenie oznaczonym symbolem D –  Tereny dróg dojazdowych

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój 210, I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium dla ww. działki w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości nie później niż do dnia 5 sierpnia 2022 roku , na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy Nr  90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2021.1899 ze zm.) upłynął 22 czerwca 2022 r.

W powyższym terminie nie wpłynęły wnioski spełniające warunki określone w ww. ustawie

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– dokument  tożsamości,

– w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu,

– w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru, zgodę lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków w sytuacji wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2020.1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

– upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego, chyba , że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu przetargu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od  zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Wyklucza się możliwość dokonania płatności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Starosta Oleśnicki może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenia w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, podając przyczynę odwołania przetargu.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

– w kwestii możliwości przyszłego zagospodarowania tej nieruchomości informacji udzieli Urząd Miasta i Gminy w Bierutowie.

– z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uwaga: wskazania granic działki 607/3 na gruncie przez geodetę może dokonać Starostwo Powiatowe w Oleśnicy na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i BIP, oraz przesłane do Urzędu Miasta Oleśnica, Urzędów Miast i Gmin: Twardogóra, Międzybórz, Syców, Bierutów, Urzędów Gmin: Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Oleśnica celem ich wywieszenia. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie  zamieszczony w prasie  o zasięgu powiatowym.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. 2021.1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2021.2213).

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 112, parter, telefonicznie pod nr (71) 314 01 36, (71) 314 01 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ajaworska@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl

Oleśnica, dnia 04.07. 2022 r.                                                     Starosta Oleśnicki   

Sławomir Kapica      

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy