Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

81/2023

z dnia

22.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2466
/
/
Ogłoszenie o odwołaniu IV nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej  Pasymiu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym nr 196/1

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o odwołaniu IV nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej  Pasymiu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym nr 196/1

Pasym, dnia 22.08.2022 r. 

OGŁOSZENIE

O ODWOŁANIU  IV NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej  Pasymiu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym nr 196/1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2021 poz. 1899) Burmistrz Miasta Pasym niniejszym informuje, że odwołuje ogłoszony w dniu  28.07.2022 r. IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej  Pasymiu, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym nr 196/1, dla której  Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00026098/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2565, przedmiotowa działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacyjne. Kandydat na nabywcę nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony na działce polegającej na każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji i innych czynności eksploatacyjnych na rzecz zarządcy sieci. Służebność zostanie wpisana w Księdze Wieczystej.

Cena wywoławcza działki wynosi – 39 000,00 zł

Sprzedaż działki jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Wadium – 10% ceny wywoławczej netto wpłata w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym  Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 30.08.2022 r.

Termin IV nieograniczonego przetargu ustnego wyznaczono na dzień 05.09.2022 r. godz. 10:00                    w pokoju nr 6 Urzędu Miasta i Gminy Pasym.   

Przyczyna odwołania przetargu.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu jest potrzeba przeprowadzenia ponownej analizy dotyczącej możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zgodnie z zapisami w obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na lokalizację na działce napowietrznej linii energetycznej i  sieci kanalizacyjnych oraz konieczność zmiany lokalizacji zjazdu.

                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Pasym

                                                                                                                           /-/ Cezary Łachmański

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 54/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 52/2023