Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

K O Ń S K I E

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. ( 41 ) 372 32 49, fax ( 41 ) 372 29 55

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl; www.umkonskie.pl

Znak: GN.6840.9.2023.IG Końskie, dn. 05.09.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskie położonej w Końskich przy ulicy Leśnej, obręb 0005, złożonej z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Końskie numerami 3591/2 o pow. 0,0595 ha, dlaktórej jest prowadzona księga wieczysta nr KI1K/00035001/7, 3592/2 o pow. 0,0544 ha, dlaktórej jest prowadzona księga wieczysta nr KI1K00006357/5 i 3593/2 o pow. 0,0251 ha, dlaktórej jest prowadzona księga wieczysta nr KI1K/00048436/9.

Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 254.000,00 złotych.

Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.).

Wadium wynosi – 25.000,00 złotych.

Opis nieruchomości:Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta, w sąsiedztwie terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Znajduje się bezpośrednio przy ulicy Leśnej, po północnej stronie urządzonej ulicy. Działki numer 3591/2, 3592/2 i 3593/2 wchodzące w skład nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1390 ha, położone są bezpośrednio przy sobie, tworząc prostokąt. Nie posiadają żadnego uzbrojenia. Teren, w którym się znajdują posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną, gaz. Lokalizacja nieruchomości oceniona jest jako dobra.

Teren, w którym znajduje się nieruchomość posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej, po ogrody działkowe, zatwierdzony uchwałą Nr LX/432/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r. W świetle ustaleń tego planu nieruchomość przeznaczona do zbycia znajduje się w terenie MNU1, dla którego przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa z zabudową usługową.

Zgodnie z ewidencja gruntów wszystkie działki stanowią użytek RVI – grunty orne.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 25 października 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 19 października 2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN),
  2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
  3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
  2. przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, skrzydło zachodnie, pokój numer 4, tel. 41 372-32-49 wew. 204.

Wywieszono dnia …………..…… 2023 r.

Zdjęto dnia …………..….. 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy