Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GKO.6840.2.25.2023.AT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

w dniu 10 października 2023 r. o godz. 10:00

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie CZARNA DĄBRÓWKA działka nr 1/67 o powierzchni 0,1560 ha

cena wywoławcza: 67.000,00 zł

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490),

Źródło: https://czarnadabrowka.e-mapa.net/

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Nieruchomość o powierzchni 0,1560 ha, położona w miejscowości Czarna Dąbrówka, w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka, posiadająca księgę wieczystą nr SL1L/00011168/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lęborku, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 1/67. Działka nr 1/67 jest niezabudowana, położona pomiędzy drogą wojewódzką i drogą gminną.

Obsługa komunikacyjna: zjazd z drogi wojewódzkiej (dz. nr 14/1) a następnie przez dz. nr 1/36 i 1/76.Działka w kształcie prostokąta. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia.

Na powierzchni działki występują następujące użytki: RV – 0,0960 ha, RVI – 0,0600 ha.

Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Czarna Dąbrówka zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XIX/180/2016 z dnia 29.06.2016 r. oznaczony jest symbolem: 44MN – teren zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej.

CENA WYWOŁAWCZA – 67.000,00 zł

Wadium – 6.700,00 zł

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych:Dział III – wpis nie dotyczy działki nr 1/67

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2023 r. o godz. 1000 w Sali Narad – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka

 1. WARUNEK UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 06 października 2023 roku na konto Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060 ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 06 października 2023 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2022 poz. 2142 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.
 2. I przetarg odbył się w dniu 23.05.2023 r., II przetarg odbył się 13.07.2023 r, III przetarg odbył się 07.09.2023 r.
 3. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
 5. Wpłacenie wadium, na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).
 6. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym.
 7. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty określonej kwoty w protokole z przetargu nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
 8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wskazania granic na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Czarna Dąbrówka na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Czarna Dąbrówka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
 9. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.
 10. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres, co najmniej 30 dni tj. od dnia 08.09.2023 roku do dnia przetargu 10.10.2023 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy