Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu

GPiRG.6840.6.4.2022.2023.GN3 Juszkowo, dnia 21.02.2023r.

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2213), Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 51,83 m2 położonego w Rusocinie przy ulicy Gdańskiej 11 wraz z udziałem wynoszącym 39/250 części w gruncie oznaczonym jako działka ewidencyjna Nr 918 o pow. 0,4598 ha (księga wieczysta GD1G/00061240/2) i takim samym udziale w nieruchomości wspólnej.

Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rusocinie przy ul. Gdańska 11 wraz z udziałem 39/250 części w częściach wspólnych nieruchomości i w gruncie:

Cena wywoławcza: 207.500 zł

Wadium 20.750 zł

Postąpienie 2.100 zł

Lokal będzie można obejrzeć w dniu 15 marca w godzinach 10:00-12:00

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany w miejscowości Rusocin przy ul. Gdańskiej 11, na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego. Składa się z dwóch pokoi, korytarza, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni 51,83m2 . Lokal nie zamieszkały, w złym stanie technicznym, wymagający kapitalnego remontu. Budynek częściowo ocieplony, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową, stolarka okienna PCV. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką oraz eternitem.

Budynek usytuowany na działce nr 918 o powierzchni 0,4598 ha. Dział III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wolny jest od wpisów.

Przeznaczenie w planie miejscowym- MJ -zabudowa jednorodzinna.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Przetarg odbędzie się dnia 29 marca 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20.750,00 zł wyłącznie w formie przelewu na konto Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim nr konta 83 8335 003 0116 5885 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Pruszcz Gdański w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2023 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “Przetarg – lokal mieszkalny – ul. Gdańska 11/4 Rusocin.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 7 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w podanym miejscu i terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Koszty aktu notarialnego i wpisu do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Uczestnicy przetargu winni:

  1. Legitymować się dowodem osobistym, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisom do rejestrów – aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji – pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego i dowodem tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
  2. Posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku osób posiadających rozdzielność majątkową warunkiem dopuszczenia do przetargu jest posiadanie stosownego aktu notarialnego potwierdzającego powyższe.

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Pruszcz Gdański w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, winna zostać uiszczona najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego lecz nie wcześniej niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na rachunek Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie Bank Spółdzielczy w Pruszcz Gdańskim nr 94 8335 0003 0116 5885 2000 0001.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00 –15.00, w środę w godzinach od 9:00 – 16:30 w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 115 , tel. (58) 692-94-18, e-mail: mmatynia@pruszczgdanski.pl.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy