Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Wierzbica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 2,58 ha składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1388/14 o powierzchni 0,3100 ha, nr 1388/13 o powierzchni 0,3400 ha, nr 1388/12 o powierzchni 0,2600 ha, nr 1388/11 o powierzchni 0,1400 ha, nr 1388/10 o powierzchni 0,6700 ha, nr 1388/9 o powierzchni 0,0300 ha, nr 1388/8 o powierzchni 0,5700 ha, nr 1388/19 o powierzchni 0,0500 ha, nr 1388/20 o powierzchni 0,0300 ha i nr 1388/21 o powierzchni 0,18 ha, położonej w Wierzbicy, stanowiących własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00024476/6.

Przedmiotem przetargu dotyczącego dzierżawy jest nieruchomość o łącznej powierzchni 2,5800 ha, składająca się z działek oznaczonych nr ewid. 1388/14 o powierzchni 0,3100 ha, nr 1388/13 o powierzchni 0,3400 ha, nr 1388/12 o powierzchni 0,2600 ha, nr 1388/11 o powierzchni 0,1400 ha, nr 1388/10 o powierzchni 0,6700 ha, nr 1388/9 o powierzchni 0,0300 ha, nr 1388/8 o powierzchni 0,5700 ha, nr 1388/19 o powierzchni 0,0500 ha, nr 1388/20 o powierzchni 0,0300 ha i nr 1388/21 o powierzchni 0,1800 ha, położonych w Wierzbicy.

Przedmiotowe działki były ujęte w wykazie nieruchomości, który zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach od 19.03.2024 r. do dnia 08.04.2024r., na stronie internetowej Urzędu BIP oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl. Całkowita powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wynosi 2,5800 ha.

W/w nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat. Roczna cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 258,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w kwocie 30,00 zł na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 15.07.2024 r.
    Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:

– zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

  1. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  3. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbica.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się 18.07.2024 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22, tel. 48 6183638, w godzinach urzędowania.

Wierzbica 2024-06-13

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu