Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

działająca jako Zarządzająca

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

Burmistrz Miasta Wałcz

zapraszają do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

LpOznaczenie nieruchomościPowierzchnia (ha)Cena wywoławcza netto (zł)
Wadium (zł)
Postąpienie minimalne (zł)
1.Działka nr
3724/13 3724/14 3726/1 3730/3


0.0087 ha 0.9002 ha 0.6251 ha 1.5793 ha Łączna pow. 3.1133 ha


2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony zł)


200.000,00 zł Płatne do 19.05.2023r.


20.000,00 zł (nie mniej niż 1% cenywywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, składająca się z działek nr ewidencyjny: 3724/13, 3724/14, 3726/1, 3730/3 o łącznej pow. 3.1133 ha, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Budowalnych i Południowej – drogi gminne publiczne, księga wieczysta dla w/w działek prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałczu nr KO1W/00021239/1. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń.

Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej publicznej ul. Budowlanych. Przez nieruchomość działka nr 3730/3 przebiega sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacji sanitarnej (sieci nie kolidują z planowaną zabudową). Dodatkowo przez działki nr 3730/3, 3724/14 i 3726/1 przebiega napowietrzna linia energetyczna – do przebudowy przez przyszłego nabywcę w przypadku kolizji.

Nieruchomość porośnięta drzewami – samosieje. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami
i dokona wycinki na własny koszt.

Klasyfikacja gruntu: Działka nr: 3724/13 – RIVa; 3724/14 – RIVa, N; 3726/1 – RIVa, N; 3730/3 – RIVa, W-RIVa.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej
i sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci.

Pierwszy przetarg odbył się 09.02.2023r.

Nieruchomość objęta jest zapisami planu miejscowego Uchwała nr VIII/VI/61/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 30.04.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie
z planem miejscowym nieruchomość znajdują się na terenie
zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP.

Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP:

 1. dopuszcza się lokalizację: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budynków usługowych, budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, budynków garażowo-gospodarczych, zbiorników przeciwpożarowych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, zieleni izolacyjnej;
 2. ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
 3. wskaźnik intensywności zabudowy:
 • maksymalny – 1,40,
 • minimalny – 0,001,
 1. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%,
 2. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 7,5%;
 3. ustala się zasady kształtowania zabudowy:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 2. maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych – nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego – nie więcej niż 6,0 m,

Granice obowiązującego planu znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125.

Zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego zakazuje się na terenie nieruchomości lokalizowania:

zakładów produkcji chemicznej, w tym farmaceutycznej, zakładów przetwarzania i składowania paliw jądrowych lub odpadów promieniotwórczych, zakładów przetwórstwa celulozy, składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do ich odzyskiwania, unieszkodliwiania lub utylizacji, przedsięwzięć związanych
z chowem i hodowlą zwierząt, biogazowni, wytwórni mas asfaltowych, koksowni, zakładów związanych z pierwotnym
i wtórnym wytopem surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali, instalacji do prażenia lub spiekania rud metali, zakładów związanych z wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest.

W związku z faktem, iż na nieruchomość 3724/14 przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz zbiornik na wody deszczowe, Nabywca działki zobligowany będzie do ustanowienia w umowie notarialnej nieodpłatnej
i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu dla w/w sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody deszczowe na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem graficznym określającym pas służebności na nieruchomości oraz nieodpłatnej
i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej dojścia i dojazdu do w/w zbiornika na rzez Gminy Miejskiej Wałcz. Ustanowienie służebności przesyłu i gruntowa polegać będzie również na nieodpłatnym prawie wstępu uprawnionego na nieruchomość obciążoną służebnością w celu swobodnego dostępu do sieci i zbiornika specjalistycznym sprzętem w konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji, wymiany. Pas służebności do obsługi istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej i istniejącego zbiornika na deszczówkę ustala się w wielkości 850m2 . Z lokalizacją sieci i lokalizacją zbiornika można zapoznać się w wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz (pokój nr 115).

Dodatkowe informacje:

 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem 59 840-11-74;
 • zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r.o specjalnych strefach ekonomicznych – Zarządcy Strefy służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy ekonomicznej;
 • dla nieruchomości brak jest badań geotechnicznych gruntu – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela);
 • na terenie nieruchomości nie były prowadzone badania dotyczące występowania niewybuchów,
 • z planem miejscowym można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego
  i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 lub 205, tel. 67258 44 71 w. 44,
 • nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta Wałcz

Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 11:00

 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 19 maja 2023r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
 • Postąpienie nie może być niższe niż 20.000,00 zł.(nie mniej niż 1% cenywywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.

Warunki dodatkowe udziału w przetargu:

 • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej, lub podmiot wygrywający przetarg nie przedłoży odpowiednich danych, które wynikają z treści ogłoszenia.
 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 • Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
 • Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej warunkowej, prawo pierwokupu przysługuje Zarządcy Strefy Ekonomicznej.
 • Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przeniesienia własności), odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.
 • Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupskul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Odpowiedzialna za sprawę

Lucyna Kabs

Wyrys z planu miejscowego

Lokalizacja pasa służebności

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy