Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sadem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy sygn.akt.VI GUP 80/18 , obejmującego likwidację majątku dłużnika

Syndyk masy upadłości „HEFREN” Sp.z o.o. w upadłości z siedzibą w Kartuzach –Burchardztwie zaprasza do składnia ofert w konkursie na  sprzedaż z wolnej ręku w trybie konkursu ofert na zbycie :

1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 , położonej w obrębie Burchardztwo , w mieście Kartuzy , o powierzchni 2 445 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r  wraz z prawem  odrębnej własności  budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 1726 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo , w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę  przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r  za cenę nie niższą niż 500.000,00  zł dla działki 326/11 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/12.

Dla powyżej opisanych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta o numerze  GD1R/00032128/9.

Organizatorem konkursu ofert jest syndyk masy upadłości  HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Podstawą sprzedaży jest postanowienie Sędziego-komisarza z dnia   19 maja 2022r. wydane w sprawie sygn.akt.VI GUp 80/18 oraz postanowienia regulaminu sprzedaży.

  1. Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium, z wyłączeniem osób wskazanych szczegółowo w regulaminie sprzedaży

Oferty należy składać do dnia 16  czerwca 2023 r.  roku  osobiście lub za  pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu do biura syndyka ) z podaniem sygn.akt.VI GUp 80/18  na adres biura syndyka : Brygida Wasilewska ul.Stanisława Lema 10/57 ,  80-126 Gdańsk

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty z dopiskiem   „Oferta na zakup nieruchomości”.

Dopuszcza się złożenie jednej oferty na poszczególny składnik masy upadłości przez jednego oferenta, przy czym w przypadku złożenia łącznej oferty na zakup kilku składników masy w ofercie winna być wymieniona  proponowana cena nabycia na każdy ze składników osobno.

W związku z koniecznością zapewnienia dostępu do drogi publicznej  oferty muszą również zawierać ofertę nabycia 1/5 udziału w prawie wieczystego  użytkowania   drogi , którą stanowi działka nr 326/12. Nie dopuszcza się składania oferty dotyczącej nabycia samej drogi przez jednego oferenta jak również więcej niż 1 udziału w drodze.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się dzień wpływu  do biura syndyka lub złożenia awiza pocztowego , nie później jednak niż do dnia 16.06.2023r . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone.       

Wadium na poczet ceny nabycia poszczególnych składników masy upadłości winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy  prowadzony dla potrzeb postępowania upadłościowego w BZ WBK numer rachunku : 44 1090 1098 0000 0001 3574 3008

Wadium na poczet zakupu poszczególnych składników masy upadłości wynosi odpowiednio :

a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 wraz z zabudowaniami : 5.000,00 zł  ( słownie: pięć tysięcy złotych) ,

b/ wadium na poczet nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 326/12 stanowiącej drogę wynosi 500,00 zł ( słownie : pięćset złotych)

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 15 czerwca  2023  r.    pod rygorem odrzucenia oferty ( liczy się data zaksięgowania środków na rachunku) .Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej .

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi  dnia 19 czerwca  2023  roku o  godz.11.00 , w biurze syndyka ul. Stanisław Lema 10/57, 80-126 Gdańsk . Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności 2 osobowej komisji powołanej w celu rozpoznania ofert.

 Syndyk zastrzega sobie prawo:

  1. odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny;
  2. unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny;
  3. nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;
  4. odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego-Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty ( o ile zostanie wydane lub wyrażeniu przez Sędziego-komisarza sprzeciwu wobec dokonanego wyboru)

Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży, w tym regulaminu  za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Syndyka w terminie do 4 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru dokonanego przez syndyka . Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca. Jeżeli obowiązujące przepisy lub niniejszy regulamin przewidują prawo pierwokupu dla osoby trzeciej, Syndyk zawiera warunkową umowę sprzedaży.

Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym koszty wykreśleń wpisów w księgach wieczystych.

Nabywca nabywa  nieruchomości  w stanie wolnym od obciążeń, nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z przepisami art.313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe  oraz przepisu kodeksu cywilnego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu