Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

GN.683.1.232.2020 Bochnia, dn. 04.08.2023 rok

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 4/2020 z dnia 12.08.2020 rok, znak: AB.6740.2.3.2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa, w km. 0 + 013,46 – 3 +086,00”

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że stosownie do art. 12 ust. 4 a i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 162 ze zm.) z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział o nieuregulowanym stanie prawnymwynoszącym 1/2 części (własność zmarłego Marka Wyrwa s. Władysława i Bibianny) w prawie własności do nieruchomości objętejdecyzją Starosty Bocheńskiego Nr 4/2020 z dnia 12.08.2020 rok, znak: AB.6740.2.3.2020 zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa, w km. 0 + 013,46 – 3 +086,00”, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 315/1 o powierzchni 0,0114 ha, powstałą w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 315, położoną w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w jednostce ewidencyjnej 120106_5, Nowy Wiśnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0005, Leksandrowa, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego. Postępowanie ma na celu wypłatę przez Inwestora odszkodowania za w/w udział, który z mocy prawa stał się własnością Powiatu Bocheńskiego. Odszkodowanie za przejętą pod realizację inwestycji drogowej nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia/publikacji niniejszego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 118, 121], w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741) w tym m.in. z operatem szacunkowym z dnia 07.07.2023 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego p. Pawła Muskałę, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów jak również uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać oświadczenia, żądania, dowody, wnioski, zastrzeżenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o zebrane dokumenty w sprawie. W korespondencji kierowanej do tut. Urzędu proszę o powołanie się na znak sprawy.

Równocześnie stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a, z uwagi na dużą ilość spraw odszkodowawczych wyznacza się termin załatwienia przedmiotowej sprawy do 30.09.2023 roku. Tutejszy organ dołoży wszelkich starań, aby załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpiło przed upływem w/w terminu, jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy. Tut. Organ poucza o prawie strony do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z treścią art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego k.p.a. „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nowy Wiśnicz oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec