Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

GN.683.1.141.2022 Bochnia, dn. 06.03.2023 rok

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej k.p.a. w związku z ostateczną decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 5/2022 z dnia 03.08.2022 rok, znak: AB.6740.2.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew- Nowy Wiśnicz- Nieznanowice w wraz z budową chodnika w miejscowości Stary Wiśnicz w km 6+445.50- 7+434.58”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w miejscowości Stary Wiśnicz, gmina Nowy Wiśnicz – obszar wiejski

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności działki ewidencyjnej położonej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w miejscowości Stary Wiśnicz, gmina Nowy Wiśnicz – obszar wiejski oznaczonej numerem działki ewidencyjnej numer 1220/2. W/w nieruchomość stanowiła współwłasność: Władysława Bereta s. Jakuba i Marii i spadkobierców Julii Bereta z domu Smęda c. Jana i Anny. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez tut. Organ dla 7 spadkobierców, których łączny udział w w/w nieruchomości wynosi 15/30 części uwidoczniono niepełne dane (brak: imion rodziców, brak adresu zamieszkania). W związku z powyższym uwzględniając przepisy art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 344.) cyt. „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe” – należało w/w udział potraktować jako nieuregulowany. Tut. Organ ustalił, że Władysław Bereta s. Jakuba i Marii posiadający udział w w/w działce w wysokości 15/30 części nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W związku z powyższym uwzględniając przepisy art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 344) cyt. „Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe” – należało w/w udział potraktować również jako nieuregulowany. Wobec tych okoliczności należy uznać iż przedmiotowa działka stanowi w całości nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 powołanej wyżej ustawy. Postępowanie ma na celu wypłatę przez Inwestora odszkodowania za nieruchomość wydzieloną liniami rozgraniczającymi teren, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejuzyskała walor ostateczności. Odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym, wierzycielom hipotecznym oraz osobom którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2022, poz. 2000) zawiadamiam, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia/publikacji niniejszego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 118, 121], w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741) w tym m.in. z operatem szacunkowym z dnia 02.12.2022 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego p. Łukasza Grzybałę, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów jak również uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać oświadczenia, żądania, dowody, wnioski, zastrzeżenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o zebrane dokumenty w sprawie. W korespondencji kierowanej do tut. Urzędu proszę o powołanie się na znak sprawy.

Równocześnie stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na dużą ilość spraw odszkodowawczych oraz konieczność zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego wyznacza się termin załatwienia przedmiotowej sprawy do 30.04.2023 roku. Tutejszy organ dołoży wszelkich starań, aby załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpiło przed upływem w/w terminu, jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.

Tut. Organ poucza o prawie strony do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z treścią art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nowy Wiśnicz oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec