Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.

STAROSTA ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. 074 / 85 00 400, fax 074 / 853 09 27             e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl www.swidnica.pl

Świdnica, dnia 17 czerwca 2024 r.

GN.6852.1.2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Starosta Świdnicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167, o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00006002/2, w której jako właścicielka figuruje osoba zmarła. W toku prowadzonego postępowania organ ustalił, iż Pani Marcela Okarma zmarła, a postępowanie w przedmiocie stwierdzenia spadku po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, – ul. Marii Skłodowskiej Curie 7, 58-100 Świdnica –  pokój nr 113, tel. 74 8500416.

Otrzymują:

  1. Starostwo Powiatowe w Świdnicy (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń, publikacji w BIP oraz prasie o zasięgu ogólnopolskim),
  2. Urząd Miejski w Żarowie (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń, publikacji w BIP),
  3. Sołtys wsi Mrowiny (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Mrowinach),
  4. aa.

Do wiadomości:

  1. Wnioskodawca

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu