Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Ogłoszenie Starosty Kraśnickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Kraśnickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

O G Ł O S Z E N I E   S T A R O S T Y   K R A Ś N I C K I E G O

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 113 ust. 5, 6, i 7 art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), dalej – ustawa o gospodarce nieruchomościami,

S t a r o s t a   K r a ś n i c k i

wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację
o zamiarze wszczęcia, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nw. nieruchomości gruntowej położonej w powiecie kraśnickim:

  • na terenie gminy Szastarka, tj.:
  1. działki nr ewid. 876, gmina Szastarka, obręb Szastarka, całkowita powierzchnia przeznaczona do ograniczenia (powierzchnia pasa budowlano – montażowego): 300 m2 , w tym powierzchnia obszaru stałego ograniczenia (powierzchnia pasa zajętości inwestycji): 75 m2;

na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • przeprowadzeniu przez ww. działkę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x 120 mmw ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Janów-Budzyń odgałęzienie Szastarka odcinek od słupa nr 21 do 5/1 na linię kablową”, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szastarka.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20,
23-204 Kraśnik, piętro IV pok. 413, tel. (81) 825 53 45 w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w celu wykazania przysługujących im praw.

P O U C Z E N I E

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanej powyżej nieruchomości nie zgłoszą się do tut. urzędu, Starosta Kraśnicki będzie uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z tych nieruchomości, w myśl art. 124 oraz 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z pominięciem ich jako stron postępowania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych