Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.                            o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika pana Kamila Bartoszka, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.52.2023.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a ww. ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Piekielnik, jednostka ewid. Czarny Dunajec oznaczonej jako działka ewid. nr 12975 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 90 PE i długości 10,5 m, biegnącej wzdłuż granicy działki w odległości 1,0 m do 1,5 m od niej, posadowionej na głębokości ok. 1,0 do 1,5 m.  

Obszar zajętości działki wyniesie 10,5 m2 (pas gruntu o długości 10,5 m i szerokości 1,0 m).

Powierzchnia pasa montażowego (niezbędnego na czas prowadzenia robót) wyniesie 20 m2.      

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Dla działki ewid. nr 12975 nie została urządzona księga wieczysta. W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu prowadzona jest księga wieczysta nr NS1T/00021776/7, ale w niej ujawniona jest parcela gruntowa l.kat. 12975. Analiza zapisów działu II wykazała, że podstawą wpisu współwłaścicieli były zapisy dawnej księgi wieczystej Lwh 949. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków jej posiadaczami samoistnymi są:

Józef Biernat w 624/4992 cz.

Ryszard Buroń (s. Józefa i Anieli ) w 156/4992 cz.

Czesław Chlebek (s. Jana i Anieli) w 925/49920 cz.

Józef Chlebek (s. Jana i Anieli) w 925/49920 cz.

Władysław Kojda (s. Andrzeja i Anieli) w 117/4992 cz.

Wioletta Agnieszka Król (c. Krzysztofa i Marii) w 156/4992 cz.

Grzegorz Machera (s. Józefa i Henryki) w 185/4992 cz.

Stanisław Okramus w 195/4992 cz.

Janina Szczerba (c. Józefa i Karoliny) w 497/4992 cz.

Krzysztof Szymusiak (s. Józefa i Krystyny) w 624/4992 cz.

Helena Takuśka w 185/4992 cz.

Helena Wesołowska w 185/4992

Helena Wesołowska w 555/4992

Jan Wesołowski w 185/4992 cz.

Józef Wesołowski w 185/4992 cz.

Józef Wesołowski (s. Józefa i Anny) w 312/4992 cz.

Karol Wesołowski w 184/4992 cz.

Stanisław Wesołowski (s. Józefa i Zofii) w 277/4992 cz.

Maria Zarosiak (c. Stanisława i Bronisławy) w 185/4992

Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe  do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się   do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych  nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania   z części tej nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że dane uczestników w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe wskazane powyżej podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystywane jedynie w celu realizacji praw lub obowiązków wynikających z niniejszego postępowania oraz przepisów prawa.

STAROSTA

                                                                  Krzysztof Faber

      Nowy Targ, 12.09.2023 r.                                                                            

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości