Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 01.10.2021 roku, znak: GN.6821.2.4.2021.TP-W w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 01.10.2021 roku, znak: GN.6821.2.4.2021.TP-W w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 01.10.2021 roku, znak: GN.6821.2.4.2021.TP-W w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) Starosta Nowotarski informuje,   że zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Szaflary zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 01.10.2021 roku, znak: GN.6821.2.4.2021.TP-W i wydania rozstrzygnięcia zgodnie z art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 5716/4, położonej w obrębie Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary, zlokalizowanej przy ul. Kolejowej, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów ciepłowniczych o średnicach 2xDN32/110 oraz 2 DNx300/450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia oraz studnie i kanalizacje teletechniczne o obszarze zajętości 465,88 m2 (znak sprawy: GN.6821.2.4.2021.TP-W).

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie  do treści art. 113 ust. 6 i ust. 7 w/w ustawy.

Działka ewid. nr 5716/4 objęta jest księgą wieczystą nr NS1T/00004431/2 prowadzoną przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu, w której w dziale II jako współwłaściciel figuruje m.in. Witold Potuczek s. Franciszka i Amalii w udziale 24/192 części. Pan Witold Potuczek zmarł dnia 22.02.1981 roku w Krakowie i spadek po nim nie został przeprowadzony.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe  do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania  z tej nieruchomości i orzeczenia co do istoty sprawy, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Szaflary.

      STAROSTA NOWOTARSKI

                           Krzysztof Faber

Nowy Targ, 28.06.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych