Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Ogłoszenie Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Opole Lubelskie dnia 4 maja 2022

GKK.6821.4.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124 i art.124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1899 z późniejszymi zmianami)

Starosta Opolski w Opolu Lubelskim

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informacjęo zamiarze wszczęcia, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Karczmiska, oznaczonej ewidencyjnie jako działka  nr 26 o pow. 0,15 ha, obręb 0016-Zaborze dla której nie jest prowadzona księga wieczysta poprzez udzielenie wnioskodawcy zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4, 24-300 Opole Lubelskie, parter pok. nr 8, tel. (81) 827 61 29 w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w celu wykazania, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, skutkować to będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie wywieszone w terminie od 5 maja do 6 lipca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych