Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Ogłoszenie Starosty Suskiego o drugim pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zembrzycach

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Suskiego o drugim pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zembrzycach

OGŁOSZENIE STAROSTY SUSKIEGO

O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ W ZEMBRZYCACH

Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa ogłasza drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Zembrzycach ( powiat suski, woj. małopolskie ), oznaczonej jako działka ewid. nr 3632 o pow. 0,3007 ha, zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

Własność: Skarb Państwa-Starosta Suski – KW Nr KR1B/00068560/8, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zembrzyce i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jako działka ewid. nr: 3632 znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem:

w części „R5” – tereny rolne;

w części: „KDD3” – tereny dróg publicznych klasy D.

Opis nieruchomości: Działka położona w południowo-wschodniej części wsi Zembrzyce, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym, nieogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki zbliżony do kwadratu, teren pochyły o spadku w kierunku północno-wschodnim. W sąsiedztwie rozproszona zabudowa zagrodowa oraz tereny niezabudowane.

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny o pow. użytkowej ok. 252,64 m2, murowany, kryty blachą. Instalacje: E,W,K ( zbiornik bezodpływowy ), w budynku rozprowadzona instalacja c.o. brak grzejników i pieca. Elewacja częściowo pokryta „sidingiem”. Nieużytkowany.

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny o pow. użytkowej ok. 79,33 m2, wybudowany w technologii mieszanej, kryty dachówką cementową, wyposażony w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym, przechylony.

Budynek gospodarczy – warsztatowy jednokondygnacyjny o pow. użytkowej ok. 59,50 m2, murowany kryty blachą, wyposażony w instalację elektryczną, nieużytkowany.

Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomośćnie jest przedmiotem zobowiązań.

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. nieruchomości nie zawierają wpisów.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 20 maja 2022 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 07 września 2022 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna Nr 5B, sala 203 – II-gie piętro.

Cena wywoławcza: 411 000,00 zł brutto

( słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych 00/100 brutto).

Wadium: 41 000,00 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy 00/100 zł ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie pisemnej oferty!

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 02 września 2022 r. na konto Starostwa Suskiego: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej Nr: 51 8128 0005 0065 7233 2000 0110 – przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuję, że uczestnicy przetargu zobowiązani do przestrzegania obowiązujących na dzień przetargu ogólnokrajowych procedur bezpieczeństwa.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. czytelny podpis;

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 02 września 2022 r. do godz. 15.00 na Dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5B ( parter ) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Zembrzycach dz. 3632 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07 września 2022 r. do godz. 10.00”.

Uczestnicy biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentantów, zobowiązany jest przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i należy je przedłożyć w oryginale. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na wszystkich jego etapach. W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć Komisji aktualny wypis z rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale.

W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z nabywcą.

Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż trzy dni robocze przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wszelkie opłaty, w szczególności opłaty sądowe, notarialne i podatki związane ze sprzedażą ponosi Nabywca.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj. zaoferowana cena będzie wyższa od ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacji o dodatkowych warunkach przetargu udziela: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Suskiego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, pok. nr: 216 ( II-gie piętro ), tel. ( 0 – 33 ) 87 – 57 – 828; w terminie do dnia 06 września 2022 r.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości, w uzgodnionym telefonicznie terminie.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Sucha Beskidzka, 03 sierpień 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych