Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Zawoi, oznaczoną jako działka ewid. nr 3552/9 o pow. 0,0516 ha.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Zawoi, oznaczoną jako działka ewid. nr 3552/9 o pow. 0,0516 ha.

STAROSTA SUSKI

Sucha Beskidzka, 28 luty 2023 r.

WG-II.683.3.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY SUSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ), art. 113 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ),

Starosta Suski z a w i a d a m i a

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 3552/9 o pow. 0,0516 ha, położoną w Zawoi, gm. Zawoja, która na podstawie decyzji Starosty Suskiego Nr 1/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak: WA.6740.11.2.2022.AAR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1692 K od km 4+135 do km 4+267 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 4+200 i dojazdami oraz budową nowego obiektu mostowego w km 4+200, budową umocnień koryta potoku, przebudową i budową zjazdów, budową systemu odwodnienia drogi w miejscowości Zawoja i Skawica ( jednostka ewidencyjna: 121508_2 Gm. Zawoja )”, została przejęta na rzecz Powiatu Suskiego. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna z dniem 03 października 2022 r.

Działka ewid. nr 3552/9 powstała z podziału działki ewid. nr 3552/6 objętej księgą wieczystą nr KR1B/00072767/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w której własność wpisana jest na rzecz Władysławy Front c. Michała i Rozalii.

W toku prowadzonych czynności tut. organ ustalił, iż Władysława Front zmarła 28 lutego 2021 r., a postępowanie spadkowe po zmarłej nie zostało przeprowadzone, zatem przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i ust. 7 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej powyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczona jako działka ewid. nr 3552/9 o pow. 0,0516 ha.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b.

Niezgłoszenie się podmiotów legitymujących się prawami do nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą odszkodowania do depozytu sadowego na okres 10-ciu lat.

Sprawę prowadzi Katarzyna Tereszkiewicz tel.: 33 / 87 – 57 – 828.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia