Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.25.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako dz. ewid. nr 54/1 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Poprawa pewności zasilania odbiorców na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej – dwutorowa sieć napowietrzna SN15kV wraz ze współbieżną siecią teletechniczną w miejscu istniejącej sieci napowietrznej SN15kV – o długości 31 m, powierzchni strefy kontrolowanej 80,7 m² (1,3 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 2,6m). Obszar potrzebny do wykonania zadania to 309 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Dla nieruchomości oznaczonej jako
dz. ewid. 54/1 obr. Białka Tatrzańska, powstałej z dz. ewid. 54 odpowiadającej p. gr. 54, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księga wieczysta NS1T/00013357/5,
w której jako właściciele wpisani są:

 • Helena Dziubas c. Szczepana i Rozalii w 60/720, nie żyje;
 • Józef Oprzędek s. Józefa i Marii w 6/720, 105/720 i 15/720 części,;
 • Jan Dziubas w 160/720 części, w ewidencji gruntów jak i w KW brak jakichkolwiek danych;
 • Stanisław Oprządek w 60/720 części, w ewidencji gruntów jak i w KW brak jakichkolwiek danych;
 • Jędrzej Dziubas s. Jana w 80/720 części;
 • Apolonia Klikuszowian w ewidencji gruntów widniejąca jako Apolonia Nowobilska, w 114/720 części, nie żyje;
 • Władysław Oprzędek s. Józefa w 60/720 części;
 • Stanisław Dziubas s. Franciszka i Ludwiki, w 60/720 części.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 27 lipca 2023 r

Z up.Starosty

p.o Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Maciej Janicki

Do wiadomości:

 1. Jan Hebda (jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.)
 2. BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem
 3. Starostwo Powiatowe w Zakopane – tablica ogłoszeń w budynku
 4. Starostwo Powiatowe w Zakopanem- strona internetowa
 5. Strona internetowa www.infopublikator.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia