Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

O G Ł O S Z E N I E

S t a r o s t y   T a t r z a ń s k i e g o

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 5 lat została przeznaczona nieruchomość:

  1. Obszar 0,0600 ha działki ewid. 418/12, obr. 004 Zakopane, o powierzchni 0,01294 ha, obj. księgą wieczystą NS1Z/00067405/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa.  
  2. Przeznaczenie w. w. nieruchomości wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: SZKOLNA – KAMIENIEC – SZPITALNA leży w terenie oznaczonym RZ – tereny rolne i stanowi pas zieleni nadwodnej.
  3.  Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu organizacji zaplecza komunikacyjnego.
  4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 5 lat.
  5. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 17 716,46 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście  złotych, 65/100) netto rocznie zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2023 r.

                                                                         Starosta Tatrzański

                                                  mgr inż. Piotr Bąk

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z