Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Tomaszów Maz. 2022-07-20

GGN.683.134.2020

Ogłoszenie

Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Działając na podstawie art.12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 176) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art.114 ust.3 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) Starosta Tomaszowski, informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę oznaczoną numerem 898/31 o pow. 0,0359 ha, położoną w obrębie 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, objętą decyzją Starosty Tomaszowskiego Nr 3/2020 z dnia 27 marca 2020 roku znak: WAB.6740.1.12.2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334E  ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim, na działkach i częściach działek o następujących nr ewidencyjnych:196, 248, 681 (…)

            W rejestrze ewidencji gruntów obrębu 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jako użytkownik wieczysty działki oznaczonej numerem 898/22, z której została wydzielona działka będąca przedmiotem prowadzonego postępowania odszkodowawczego, wpisany był m.in. Piotr Marażewski.

Piotr Marażewski nie żyje, w związku z powyższym wzywa się następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do części w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do  części przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii urzędu.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do części w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z