Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Ogłoszenie Starosty Włodawskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Włodawskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Włodawski                                                           Włodawa, dnia 18.09.2023 r.

WG.6821.2.23.2023.MMY

OGŁOSZENIE  STAROSTY WŁODAWSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM   STANIE   PRAWNYM

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust.3 i 4 w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) Starosta Włodawski

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki   nr 136/4, pow. 0,5042 ha, obręb Suchawa, gmina Wyryki, powiat Włodawski stanowiącej własność Julianny Kwietniewskiej, poprzez udzielenie  PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Franciszka Brzozowskiego, zezwolenia na  budowę nowej  linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wzdłuż granicy działki.

        Na powyższą nieruchomość nie ma  urządzonej księgi wieczystej. Z posiadanej dokumentacji wynika, że właścicielka Julianna Kwietniewska  nie  żyje oraz, że po zmarłej nie toczyło się postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Wydział  Geodezji, ul. Kościelna 7, I piętro pokój nr 102,  tel. 082 5721 580

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze ogłoszenie  wywiesza się na okres 2 miesięcy tj. od dnia 18.09.2023 r. do dnia 18.11.2023 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 24  oraz w budynku ul. Kościelnej 7, publikuje się na stronie  internetowej Powiatu Włodawskiego www.powiatwlodawski.pl,  zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Wyryki, celem wywieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na okres 2 miesięcy.  

Z up. Starosty
 /-/ mgr inż. Marek Pawłowski Kierownik Wydziału Geodezji

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości