Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Ogłoszenie w w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański

GPiRG.6721.6.2.2022.ZP

Juszkowo, dnia 31.08.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część nizinna B dotyczącego obrębów geodezyjnych Bogatka i Wiślinka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XL/38/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część nizinna B dotyczącego obrębów geodezyjnych Bogatka i Wiślinka.

Ww. uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do 14 października 2022r., w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego można składać w terminie do 14 października 2022r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo,
  2.  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo,
  3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym  podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański.

                                                                                                                   Wójt Gminy Pruszcz Gdański       

                                                                                                                              /-/ Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.