Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazy nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazy nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gm.Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości:

  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  cz. działka nr 68/7  
OBRĘBKarwieńskie Błota, gm. Krokowa
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016607/4 Sąd Rejonowy IV Wydział ksiąg Wieczystych w Wejherowie
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0.2200 ha
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI dzierżawa na cele rolnicze  
OPIS NIERUCHOMOŚCIcz. działki nr  68/7 (PsIV – 0.2200 ha)  
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/478/2022 z dnia 31.03.2022r.   (Dz.U Woj. Pomorskiego z dn. 25.05.2022r. poz. 2024) w w/w części przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: 2.73.U – Tereny zabudowy usługowej
CZYNSZ dzierżawnyRoczny – 0,88 dt pszenicy płatny do 15 września każdego roku: I półrocze (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu   o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za II półrocze roku poprzedzającego), II półrocze (wartość 1 dt pszenicy ustala się  w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze roku bieżącego).
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
DODATKOWE INFORMACJEnieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek. – Uchwała nr LII/503/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2022 r.   w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości  nr 68/7 obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa.                   
TERMIN TRWANIA UMOWYUmowa dzierżawy na okres do 3 lat
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyStosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29  oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038,  od  dnia 27.07.2022 r. do  dnia 18.08.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: krokowa@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.