Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

157/2023

z dnia

06.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3403
/
/
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 344), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) oraz Zarządzania nr 46/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 08.03.2023 r.

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę – na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnie-Zdroju, obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako część działki nr 146/5 o powierzchni 24 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071941/5. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – Tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona jest do zabudowy garażu jednokondygnacyjnego murowanego, jednostanowiskowego na samochód osobowy, zgodnie z wydaną, jednej ze stron, Decyzją Nr 1/2016 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 13.01.2016 r. o warunkach zabudowy.

Przy budowie garażu na części działki gminnej nr 146/5 obręb Szczawno-Zdrój 1 należy spełnić następujące warunki:

– uzyskać decyzję o warunkach zabudowy,

– uzyskać zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu

– dokonać zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskać pozwolenie na budowę garażu w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju. W oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju” zatwierdzonego przez Radę Miejską w Szczawnie-Zdroju Uchwałą Nr XL/68/21 z dnia 29 listopada 2021 r. z późniejszymi zmianami – nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako MMU – Tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym z usługami.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Szczawna-Zdroju oraz zlokalizowana jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.08.1977 r. pod numerem A/2576/682/Wł,

Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę miesięcznie wynosi:

120,00 zł + podatek VAT 23%,

(słownie: sto dwadzieścia złotych)

i ustalona została na podstawie Zarządzenia Nr 344/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – dzierżawa części działki nr 146/5”. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 11 kwietnia 2023 r.

  • Czynsz dzierżawny stanowił będzie najwyższą zaproponowaną kwotę przez uczestnika przetargu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego + należny podatek VAT 23%.
  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany stawki czynszu dzierżawnego

w oparciu o coroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  • Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca. Czynsz płatny jest na konto bankowe Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczano-Zdrój: PKO BP 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458.
  • W przypadku zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawy, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.
  • Płatność za czynsz dzierżawny za miesiąc, w którym zostanie podpisana umowa dzierżawy wyznacza się do 14 dni, licząc od daty podpisania umowy dzierżawy.
  • Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn

Uwagi dodatkowe:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 10,00 zł (dziesięć złotych),

– wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy terenu, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

– wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.),

– uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na dzierżawę terenu dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem,

– osoba, ustalona jako dzierżawca terenu w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest zgłosić przedmiotową nieruchomość do opodatkowania, w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Szczawnie-Zdroju,

– nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na prawie przejazdu i przechodu pasmem szerokości trzech metrów, najkrótszą drogą wzdłuż granicy z działką 147 przez działkę gruntu nr 146/5,

– zawarcie umowy dzierżawy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przeprowadzonego przetargu nie później niż do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

– Dzierżawcy nie wolno zmieniać przeznaczenia terenu, a także podnajmować osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju
przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38

Szczawno-Zdrój 08.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

WYKAZ NR 107/2023

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy