Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W SZCZAWNIE-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 344), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) oraz Zarządzania nr 158/2022 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 30.08.2022 r. zmieniającego Zarządzenie nr 121/2017 z 10. 11. 2017 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z Hali Sportowej przy ul. Słonecznej 1a oraz Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem – na okres 3 lat, sali gimnastycznej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 28 (działka nr 325/12), wraz z pomieszczeniami dodatkowymi niezbędnymi do korzystania z sali gimnastycznej (komunikacja, sanitariaty, szatnie, pokój trenera, pomieszczenie socjalne, kotłownia) o łącznej pow. użytkowej 324,11 m2, w celu prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju. W oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju” zatwierdzonego przez Radę Miejską w Szczawnie-Zdroju Uchwałą Nr XL/68/21 z dnia 29 listopada 2021 r. z późniejszymi zmianami – nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako MMU – Tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym z usługami.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Szczawna-Zdroju oraz zlokalizowana jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.08.1977 r. pod numerem A/2576/682/Wł,

Cena wywoławcza czynszu najmu miesięcznie wynosi:

972,33 zł + podatek VAT 23%,

(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 33/100)

i ustalona została na podstawie Zarządzenia Nr 158/2022 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 30.08.2022 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) na konto MOSIR: 67 1020 5095 0000 5102 0241 3714, z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – najem sala gimnastyczna ul. Sienkiewicza 28”. Wadium winno zostać uznane na rachunku w dniu 10.08.2023r.

  • Czynsz najmu stanowił będzie najwyższą zaproponowaną kwotę przez uczestnika przetargu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego + należny podatek VAT 23%.
  • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany stawki czynszu najmu w oparciu o coroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  1. Czynsz najmu płatny na podstawie faktury VAT, wystawionej przez MOSiR Szczawno – Zdrój w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto MOSiR: 67 1020 5095 0000 5102 0241 3714
  • W przypadku zwłoki w uiszczaniu czynszu najmu, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.
  • Płatność za czynsz najmu za miesiąc, w którym zostanie podpisana umowa najmu wyznacza się do 14 dni, licząc od daty podpisania umowy.
  • Dyrektor MOSIR zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn

Uwagi dodatkowe:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 10,00 zł (dziesięć złotych),

– wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

– wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.),

– uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem,

– osoba, ustalona jako najemca w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest zgłosić przedmiotową nieruchomość do opodatkowania, w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Szczawnie-Zdroju,

– zawarcie umowy najmu nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przeprowadzonego przetargu nie później niż do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

– Najemcy nie wolno zmieniać przeznaczenia nieruchomości, a także podnajmować osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczawnie – Zdroju przy ul. Adama Mickiewicza 3, tel.: 533 474 105.

Szczawno-Zdrój 28.07.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości