Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

położonego w Ogrodzisku, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie z przeznaczeniem na działalność usługowo-gastronomiczną.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego – budynku świetlicy wiejskiej, położonego na działce oznaczonej nr ewid. 131/5 we wsi Ogrodzisko, gmina Zduńska Wola, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest księga wieczysta nr SR1Z/00017493/3, wolna od obciążeń. Przedmiotem najmu jest parterowy budynek o powierzchni użytkowej 442,10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
 2. Dla działki, na której zlokalizowany jest przedmiot najmu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zduńska Wola, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana jako tereny usług.
 3. Najem będzie obowiązywał na okres 3 lat.
 4. Wywoławczy miesięczny czynsz netto wynosi 6100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł. Do czynszu należy doliczyć należny podatek VAT 23%. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca i nie obejmuje on opłat za media oraz podatku od nieruchomości.
 5. Wykaz podano do publicznej wiadomości na 21 dni począwszy od dnia 09.03.2023 r.
 6. Przetarg na najem lokalu określonego powyżej odbędzie się w dniu 25.05.2023 r.
  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł przelewem na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 22.05.2023 r., pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 8. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek: „przetarg na najem lokalu w Ogrodzisku”.
 9. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
 10. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet czynszu najmu, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 11. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.
 12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty po spełnieniu wymogów:
 1. wpłata wadium w określonym wyżej terminie i kwocie,
 2. okazanie przed przetargiem dokumentu tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przekazanie komisji przetargowej aktualnych wypisów, odpisów dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji,
 3. zapoznanie się z warunkami przetargu oraz ze stanem lokalu użytkowego i złożenie stosownych oświadczeń.
 1. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, tel. (43) 825-33-87
 3. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane
  w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 17.04.2023 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu