Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

OGŁOSZENIE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

położonych w gminie Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie.

poz.Nieruchomość ozn. KWNr. Geod. działkiPow. /ha/Opis nieruchomości – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoCena wywoławcza netto /zł/Podatek VATWadium /zł/Minimalne postąpienie /zł/
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1Polków SR1Z/00017493/3178/4 i 876/2
0,1800 pow. łączna sprzedaż jako jeden kompleks


Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działek 178/4 i 876/2, została wydana decyzja o warunkach zabudowy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jest to nieruchomość, na której znajduje się część zabudowań należących do nieruchomości sąsiedniej 178/6 i 177/2
Cena obejmuje cenę kompleksu
72 000 zł23%7 000720
2Piaski SR1Z/00029493/04530,1800Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki 453 została wydana decyzja o warunkach zabudowy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i zjazdu indywidualnego. Jest to nieruchomość niezabudowana, na którą nachodzi ogrodzenie i ściana budynku należąca do działki sąsiedniej87 000 zł23%9 000870
 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wymienionych wyżej, w tabeli.
 2. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.07.2023 r. W terminie od 03.07.2023 r. do 14.08.2023 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) – wniosków nie złożono.
 3. W sąsiedztwie nieruchomości występuje sieć energetyczna. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze, natomiast odbiór ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego.
 4. Księgi wieczyste nr SR1Z/00017493/3 oraz SR1Z/00029493/0 wolne są od wszelkich obciążeń.
 5. Przetargi na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbędą się w dniu 17.10.2023 r.
  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 13.10.2023 r., pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 7. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej nieruchomości. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.
 8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
 9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium do okazania celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości,
 • osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
 • małżonkowie – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 ze zm.).
 2. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.
 3. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.
 4. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, tel. (43) 825-33-87
 6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 08.09.2023 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18