Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

OGŁOSZENIE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Data wywieszenia ogłoszenia

14 kwietnia 2023 roku

BURMISTRZ MIASTA

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Opis lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na parterze w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Srebrnej 23
w klatce III. Składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki wraz z WC i przedpokoju. Funkcjonalność lokalu przeciętna – wejście do poszczególnych pomieszczeń z przedpokoju. Oświetlenie jednostronne. Okna
z pokoju i kuchni skierowane są na wschód. W mieszkaniu nie ma balkonu.

Opis robót wykończeniowych: podłogi w pokojach, przedpokoju i kuchni wykładzina PCV, w łazience płytki ceramiczne. Ściany malowane i tapetowane, w łazience ściany licowane płytkami ceramicznymi do wysokości 1,5 m. Okna PCV. Drzwi wejściowe płytowe pełne, drzwi wewnętrzne płytowe, oszklone, w kuchni zdjęte skrzydło drzwiowe. W kuchni znajduje się kuchenka gazowa i zlewozmywak. Natomiast w łazience jest wanna, muszla ustępowa, terma gazowa (junkers). Stan techniczny lokalu zadowalający.

Powierzchnia użytkowa lokalu – 30,81 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego (piwnica) – 2,50 m2

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie w wysokości 19/1000 części.

Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany jest na zasadach określonych ustawą o własności lokali (Dz. U. z 2021 roku, poz.1048)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 2843/37 o powierzchni 0.2545 ha, obręb Miasteczko Śląskie, k.m. 2 zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Srebrnej 23, zapisana w księdze wieczystej nr KW GL1T/00052195/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miasteczko Śląskie oraz osób fizycznych.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem wolnostojącym typu osiedlowego, czterokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, posiadającym trzy klatki schodowe. Rok budowy – lata sześćdziesiąte XX wieku. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. Ogrzewanie centralne, zdalaczynne. Wzniesiony w technologii uprzemysłowionej, wielkopłytowej. Ściany zewnętrzne
i strop żelbetowy, prefabrykowane. Stolarka okienna PCV. Drzwi wejściowe metalowe częściowo oszklone. Elewacja tynk cementowo – wapienny, zwykły. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 1.545,12 m2, powierzchnia piwnic: 230,03 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Na terenie działki nr 2843/37 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLI/373/18 z dnia 20 września 2018 r. roku w sprawie „uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” (wraz ze zmianami) działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol MW. Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie (obw. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 listopada 2022r. poz. 7296) działka nr 2843/37 znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz nie podlega prawie pierwokupu.

Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej nr 4 położonej przy ul. Srebrnej 23/III wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej wynosi 100.500,00 złotych (słownie: sto tysięcy pięćset złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn.zm.).

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 1.060,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi 10.050,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości jak wyżej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim: ING Bank Śląski S.A Nr rachunku 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać adres lokalu, na które wpłacane jest wadium. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz
. 12.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu;
 • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualne odpisy z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo;
 • pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna;
 • pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego lokalu za cenę ustaloną w przetargu, w przypadku jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej);
 • pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków;
 • pisemne oświadczenie, ze nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • pisemną informację, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych,

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Oględzin lokalu można dokonywać po telefonicznym uzgodnieniu z Referatem Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku poz. 344). Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 32 393-80-38, 32 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl i www.miasteczko-slaskie.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z