Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonejw Miasteczku Śląskim

OGŁOSZENIE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonejw Miasteczku Śląskim

Data wywieszenia ogłoszenia

18 sierpnia 2023 roku

BURMISTRZ MIASTA

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Miasteczku Śląskim

L.pNr działkiPow. w ha
Użytek
Nr KWObręb, ark.Cena wywoławcza w złWadium w złMinimalne postąpienie

1.

1945/24

0.0544

RV

GL1T/00054619/4
Miasteczko Śl. ark 1
62.500,00

6.250,00

630,00

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
(w dniu wywieszenia ogłoszenia jest to 23%).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej
a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Na terenie działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLI/373/18 z dnia 20 września 2018 r. roku w sprawie „uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” (wraz ze zmianami) działka przeznaczona jest pod teren wielofunkcyjny o dominującym przeznaczeniu mieszkaniowym z dopuszczeniem usług – symbol MN.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części Miasteczka Śląskiego, przy ul. Ceramicznej. Odległość od centrum handlowo – administracyjnego miasta wynosi około 1300 m. Podobna jest odległość od linii drogowej prowadzącej z Tarnowskich Gór w kierunku Częstochowy (droga wojewódzka nr 908). Ulica Ceramiczna jest ulica osiedlową o niskim natężeniu ruchu (ruch lokalny). Najbliższe sąsiedztwo stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. Odległość od najbliższych placówek handlowych, usługowych, oświatowych oraz przystanku miejskiej komunikacji autobusowej wynosi około 600 m. Uzbrojenie ulicy Ceramicznej stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Nawierzchnia ulicy bitumiczna. Kształt działki regularny zbliżony do klepsydry o wysokości około 48 m. Szerokość działki w południowej części wynosi ok. 12,6 m, w części północnej ok 11 m, a w części środkowej ok 10 m. Działka jest niezabudowana. W chwili obecnej jest ogrodzona razem z działką sąsiednią – ogrodzenie z siatki systemowej. Teren porośnięty roślinnością trawiastą.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz
. 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2023 roku włącznie
, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank Śląski S.A. Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać numery działek, na które wpłacane jest wadium. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na wskazane konto. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej
w dniu przetargu następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualne odpisy z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo,
 • pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu,
  w przypadku jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana
  przez jednego z małżonków,
 • pisemne oświadczenie, ze nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pisemną informację, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych,

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż kwota wyżej podana. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Protokół
z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Cudzoziemcy do zawarcia umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra do spraw wewnętrznych na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie na okres 7 dni. Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku poz. 344). Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl i www.miasteczko-slaskie.pl .

KLAUZULA INFORMACYJNA PODAWANA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Postępowanie dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie

Informacja podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, adres: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, kontakt mailowy: um@miasteczko-slaskie.pl, kontakt telefoniczny 32 393 80 00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym się może Pani/Pan skontaktować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, kontakt mailowy: iod@miasteczko-slaskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadania Gminy Miasteczko Śląskie, określonego przepisami prawa, którego dotyczy tj. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 roku, poz. 1899 z późn.zm.)
 4. Dane Pani/Pana będą przekazywane Kancelarii Notarialnej, Rzeczoznawcy Majątkowemu, Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako materiały archiwalne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Miasteczko Śląskie dnia …………………………..

………………………………………….

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

………………………………………………….

Adres zamieszkania/siedziby

………………………………………………….

Nr telefonu kontaktowego

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń;
 • zapoznałem/am się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych;

……………………………………

podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, adres: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, kontakt mailowy: um@miasteczko-slaskie.pl, kontakt telefoniczny 32 393 80 00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym się może Pani/Pan skontaktować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, kontakt mailowy: iod@miasteczko-slaskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadania Gminy Miasteczko Śląskie, określonego przepisami prawa, którego dotyczy tj. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku, poz. 1990 z późn.zm.)
 4. Dane Pani/Pana będą przekazywane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa to jest między innymi Kancelarii Notarialnej, Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach, operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz na stronie BIP-u.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako materiały archiwalne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości