Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 20/1, 20/2 i 21 położonych w Inowrocławiu przy ul. Transportowca

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 20/1, 20/2 i 21 położonych w Inowrocławiu przy ul. Transportowca

Prezydent Miasta Inowrocławia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 20/1, 20/2 i 21 położonych w Inowrocławiu
przy ul. Transportowca

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,4110 ha:
  1) nr 20/1 o pow. 0,0334 ha (użytek: RII – grunty orne) i nr 20/2 o pow. 0,1754 ha (użytek: RII – grunty orne), dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00083085/8;
  2) nr 21 o pow. 0,2022 ha (użytek: RII – grunty orne), dla której Sąd Rejonowy
  w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00008048/8,
  oznaczone geodezyjnie na arkuszu 83 w obrębie 7, położone w Inowrocławiu przy
  ul. Transportowca, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.
 2. Opis nieruchomości:
  1) działki są niezabudowane;
  2) działki przylegają do ul. Transportowca zaliczonej do kategorii drogi gminnej,
  a ich skomunikowanie może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
  3) dostęp do ul. Spółdzielców jest utrudniony z uwagi na przebieg napowietrznej sieci ciepłowniczej „RncwD800” przy wschodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 20/1 oraz przy południowo-wschodniej granicy działki nr 20/2;
  4) Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanych działkach gruntu dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
  5) nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na zbywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: 21 P – teren obiektów produkcyjnych, składów
  i magazynów:
  1) przeznaczenie terenów – lokalizacja obiektów handlu hurtowego, produkcji, rzemiosła, składów, administracji, magazynów garaży, z parkingami zielenią towarzyszącą oraz urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  a) budowa nowych obiektów winna być poprzedzona odpowiednimi badaniami geologicznymi;
  b) przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić służebność, dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;
  c) do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp do wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;
  d) na terenach wzdłuż granicy z terenami kolejowymi należy urządzić pas zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 15,0 m;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  a) prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami ustaw,
  w szczególności: prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
  b) nakazuje się pozostawić co najmniej 25% powierzchni działki biologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej oraz zachowanie istniejącej zieleni;
  c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;
  5) wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej – nie ustala się;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
  a) intensywność zabudowy do 0,50;
  b) wysokość nowej zabudowy do 20,0 m n.p.t;
  c) dachy płaskie oraz jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci do 90%;
  d) szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  e) zachować nieprzekraczalną linię zabudowy;
  f) miejsca postojowe samochodów osobowych w granicach działki przy wskaźniku minimum 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni usługowej – parkingi dla samochodów ciężarowych, na własnym terenie według potrzeb zakładu;
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – teren położony jest poza terenami zagrożonymi;
  8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – zgodnie z propozycją na rysunku planu i zgodnie z aktualnymi potrzebami;
  9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
  a) zakazuje się wprowadzania funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu;
  b) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów mogących stanowić źródło żerowania ptaków oraz hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;
  c) dopuszcza się możliwość lokalizacji pojedynczych budynków mieszkalnych;
  10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
  a) obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych i wewnętrznych na warunkach zarządcy drogi – dojazdy w głębi terenu 20 P drogą wewnętrzną zakładową od ul. Pogodnej na skutek zakwalifikowania drogi 1 KD na drogę krajową Nr 25 i Nr 15;
  b) zasady obsługi infrastrukturą techniczną – obowiązują ustalenia według opracowanych zasad obsługi i warunków wymienionych w § 7 pkt 10 uchwały
  nr XXIII/332/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2008 r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław dla osiedla „Szymborze” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 162,
  poz. 2541);
  11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów – do chwili zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy.
 4. Cena wywoławcza: 400.000,00 zł brutto.
 5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 40.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 9 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 4 maja 2023 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec