Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, położonych w obrębie nr 140 m. Olsztyna przy  ul. Jastrzębiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, położonych w obrębie nr 140 m. Olsztyna przy  ul. Jastrzębiej

2270.01.2023

PREZYDENT  OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, położonych w obrębie nr 140 m. Olsztyna przy  ul. Jastrzębiej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

– 37/5 o pow. 871 m2 (KW Nr OL1O/00060949/5) – cena wywoławcza 325 000 zł

– 37/6 o pow. 994 m2 (KW Nr OL1O/00060949/5) – cena wywoławcza 370 000 zł

– 256 o pow. 1207 m2 (KW Nr OL1O/00060949/5) – cena wywoławcza 450 000 zł

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

      Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams. W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

      Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dotyczącej danej nieruchomości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 13 marca 2023 r.

      Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 13 marca 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

      Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

      Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. 

      Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowe działki położone są na terenie, objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową, a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie (Uchwała Nr VI/97/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2019r.). Działki 37/5, 37/6 i 256 w miejscowym planie oznaczone są symbolem 79MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obsługa komunikacja do działek będzie możliwa z ul. Zięby poprzez drogę wewnętrzną (dz. 140-111, 140-37/16), po jej wybudowaniu. 

      W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

      Na działce 140-256 przebiega infrastruktura techniczna w postaci linii energetycznej napowietrznej. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić dostęp w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany tej infrastruktury. Nabywca jest zobowiązany do zachowania wyżej wymienionego uzbrojenia technicznego lub jego przebudowy na własny koszt na warunkach określonych przez operatora wraz z ustanowieniem stosownych służebności gruntowych lub przesyłu. O ewentualną przebudowę odcinka sieci nabywca powinien wystąpić do właściciela infrastruktury z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Związane z tym koszty poniesie wnioskujący o przebudowę.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

      Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.  

      Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

      W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

      W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

      Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego  w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

      Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

      Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

      Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub 89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są,                   w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu