Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 37, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Uchwały Rady Miasta Nr LXXIX/853/23 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącego własność Gminy Otwock, zmienionej Uchwałą Nr LXXXIII/905/23 z dnia 31 maja 2023 r., Prezydent Miasta Otwocka, ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanego udziału.

Nr działki w obr. 9Położenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomości 2 359 m 2Nr KWCena wywoławcza udziału /*
Wysokość wadium
w zł
Postąpienie

255

Białystok ul. Kazimierza Pułaskiego 32

udział Gminy Otwock 55566/823200
KW Nr BI1B /00284578/4
120 000 zł


24 000 zł

1 200 zł

*/bez podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

Forma przetargu ograniczonego wynika z faktu iż nabyciem zaineresowanych jest kilka podmiotów spełniający warunki nabycia udziału w formie bezprzetargowej.

Przetarg ograniczony jest do współwłaścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 255 z obr. 9 położonej w Białymstoku.

  • Przedmiotem zbycia jest udział w zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta uzbrojona w sieć energetyczną, położona poza centralną częścią miasta, posiadająca dobry dostęp do ciągów komunikacyjnych. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zlokalizowana na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 MN t.j. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwej funkcji usługowej.
  • Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kazimierza Pułaskiego.
  • Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  • Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszystkich warunków fizycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, w terminie do dnia 31.08.2023 r., mają możliwość zapoznania się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej stanem faktycznym
i prawnym w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Otwocka, budynek „B” II piętro, pokój 44.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2023 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu – najpóźniej do dnia 25.08.2023 r. do godz. 1600.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu można złożyć w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych tutejszego Urzędu budynku „B” (Kancelaria) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Ustny przetarg ograniczony Białystok” lub za pośrednictwem poczty. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty o terminowym zgłoszeniu uczestnictwa decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

Do zgłoszenia należy załączyć:

1. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym,

2. aktualny wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości w celu potwierdzenia tytułu własności do udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 255 z obr. 9 będącej przedmiotem zbycia,

3. kserokopie dowodu wniesienia wadium,

4. w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu,

5. w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności
i sposobu reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

6. w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

7. pisemne oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym, oraz warunkami przetargu oraz o ich akceptacji,

Wadiumnależy wpłacać najpóźniej do dnia 25.08.2023 r. na konto Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy
w Otwocku 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 (dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu).
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy tutejszego Urzędu tj. do dnia 25.08.2023 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka budynek „B” II piętro tablica ogłoszeń przy pokoju nr 44 do dnia 30.08.2023 roku.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy przeniesienia własności. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19 lipca 2023 roku.

Nabywca przejmuje nieruchomoś

w stanie istniejącym.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Otwocka.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu.

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu oraz materiały przetargowe, można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, bud. “B”, II piętro, pokój nr 44, tel. 779-20-01 wew. 178.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu, opublikowano w prasie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwockawww.bip.Otwock.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz
w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Otwock – Urząd Miasta Otwocka można uzyskać na stronie www.otwock.pl w zakładce „RODO”.

Otwock, dnia…………… 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy