Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny konkurs nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny konkurs nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock.

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

OGŁASZA USTNY KONKURS NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 38 i 39 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz realizując Zarządzenie Nr 150/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia.

Położenie nieruchomościul. Polna
Określenie nieruchomościCzęść działek ew. nr 31/2, 30/3, 30/4 w obrębie 45
Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawieniaGrunt o powierzchni 70 m2 pod parking do obsługi obiektów handlowych i usługowych.
Opis nieruchomości i cel umowyNieruchomość zostaje przeznaczona do wydzierżawienia pod parking do obsługi obiektów handlowych i usługowych.
Czas trwania umowydo 3 lat
Wywoławcza stawka czynszu50 zł za m2 gruntu w stosunku rocznym*
Wysokość wadium400,00 zł
Postąpienie1,00 zł

* do stawki osiągniętej w konkursie dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy dzierżawy

Konkurs odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r.  o godz. 1030 w  siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, aula w budynku A.

Wadium  należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka  nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018  Bank Spółdzielczy w Otwocku lub
w kasie w/w Banku znajdującej się w siedzibie Urzędu. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na w/w konto tj. nie później niż 18.08.2023 r. – na przelewie należy zaznaczyć: „dotyczy konkursu na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Otwocku’’

Osoba przystępująca do konkursu musi:

  1. wpłacić wadium;
  2. okazać dokument tożsamości, a w przypadku firm  aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą konkursu, dokumenty identyfikujące podmiot (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznała się z warunkami konkursu i warunkami umowy dzierżawy i je akceptuje.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał konkurs nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje na temat warunków konkursu oraz warunków umowy dzierżawy można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miasta Otwocka, bud. „B”, II piętro, pokój 38, tel. 022 779-20-01 wew. 181.

Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Otwocka, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka www.bip.otwock.pl oraz opublikowano w prasie.                                                                                      

Otwock, 01.08.2023 r. r.      

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu