Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/362/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2021 r. ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działki o numerach 44/1 i 44/2 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43) o łącznej powierzchni 1,0851 ha, zabudowanych budynkiem oświaty, nauki i kultury oraz sportu (w budynku wydzielony jest lokal mieszkalny, który obecnie nie jest użytkowany i stanowi pomieszczenia do wykorzystania). Budynek wybudowany na początku lat 60-tych XX wieku, 3 kondygnacyjny (dwie kondygnacje naziemne, jedna podziemna) o powierzchni użytkowej 3.638,72 m2, wykonany w technologii murowanej (cegła, kamień łamany). Składa się z sal lekcyjnych, gabinetów, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, korytarzy, sal gimnastycznych, kotłowni gazowej i innych.
Na działce nr 44/2 znajduje się kompleks sportowy (m.in. boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki).
Nieruchomości są ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone są księgi wieczyste nr KI1R/00015834/5 i nr KI1R/00010677/1.

II. Część budynku przeznaczonego do sprzedaży jest użytkowana na podstawie „Umowy najmu lokalu użytkowego” zawartej dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2025 r., z możliwością jej przedłużenia. Przedmiotem umowy najmu jest lokal użytkowy obejmujący niski parter, parter, I piętro, o całkowitej powierzchni użytkowej 1163,52 m2. Umowa może być przez każdą ze stron umowy rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (§ 13 pkt 1). W przypadku zbycia nieruchomości nabywca wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy.
Szkic sytuacyjny pomieszczeń objętych umową najmu jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, pokój nr 023 (parter).

III. Część działki nr 44/2 o powierzchni 966 m2 jest dzierżawiona na podstawie Umowy dzierżawy nieruchomości” zawartej dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres.
W przypadku zbycia nieruchomości nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy.
Szkic sytuacyjny terenu będącego przedmiotem umowy dzierżawy jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, pokój nr 023 (parter).

IV. Nieruchomości usytuowane są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej (zatwierdzoną Uchwałą nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.) jest to teren usług. Zgodnie z danymi z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działki nr 44/1 i 44/2 oznaczone są symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane.

V. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

VI. Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim nr 1.

VII. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 14 czerwca 2022 r. i 27 września 2022 r.

VIII. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 3 408 102,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiem tysięcy sto dwa złote 00/100).

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług. 

IX. Nabywca nieruchomości w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży lub usunie sieci i obiekty infrastruktury technicznej istniejące w granicach zbywanych nieruchomości na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

X. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, pokój nr 026 (parter).

XI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  - wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNA. Wpłaty należy dokonać do dnia 23 marca 2023 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 23 marca 2023 r.),
  - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  - złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będących przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 
  - okazanie dowodu tożsamości,
  - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  - w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XII. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą je oglądać, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu po numerem telefonu 41 25 20 179.

XIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

XIV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XV. Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu,
– przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
– zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XVI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XVII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVIII. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIX. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XX. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 023 (parter) – tel. 41 25 20 179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 24.01.2023 r.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu