Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7122
/
/
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki oznaczonej
 w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej nr ewid. 154/39 ark. 17 obręb 0003 Place o powierzchni 3641 m², położona w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej /teren w granicach wyznaczonych ogrodzeniem/.

 Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta  KI1R/00009532/3.

II. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. znajduje się ona na terenie usług. Według  danych z ewidencji gruntów  jest to inny teren zabudowany oznaczony symbolem „ Bi”.

III. Przedmiotowy teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie samochodowego parkingu strzeżonego.

IV. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku miesięcznym wynosi
1700,00 zł /słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100/ + VAT, wg stawki 23 %.

V. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w budynku przy
ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej w sali nr 115 (I piętro).

VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 340,00 zł / słownie: trzysta czterdzieści złotych 00/100/ przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 22 sierpnia 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta /ostateczny termin wpływu: 22 sierpnia 2022 r./,

– złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i treścią umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– okazanie dowodu tożsamości,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
a w przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa we właściwej formie upoważniającego do działania
na każdym etapie postępowania przetargowego,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie właściwego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

– brak zobowiązań z tytułu czynszu dzierżawnego, podatku od nieruchomości oraz innych tytułów wobec Gminy Skarżysko-Kamienna. Weryfikacji istnienia tych zobowiązań  dokonuje organ organizujący przetarg, a ich istnienie jest powodem niedopuszczenia oferenta do przetargu.

VII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
 nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.  

VIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

IX. Wpłacone wadium podlega :

– zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,

– przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

– zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

X. Istotne warunki umowy dzierżawy:

– teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 1 roku
 z możliwością przedłużenia tego terminu maksymalnie do lat 3, z przeznaczeniem na samochodowy parking strzeżony,

–  czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,

– dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa,

– dzierżawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy,

– Wydzierżawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o roczny stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej
w przypadku przedłużenia umowy, nie częściej jednak niż raz w roku,

– dzierżawca będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości regulaminu funkcjonowania  parkingu,

– dzierżawca będzie zobowiązany do udostępniania dzierżawionej nieruchomości służbom eksploatacyjnym i konserwatorskim istniejących na niej sieci lub urządzeń w przypadku przeprowadzania ich modernizacji, usuwania awarii, przeprowadzania konserwacji lub remontu. Lokalizacja i przebieg urządzeń stanowiących uzbrojenie techniczne nieruchomości będącej przedmiotem przetargu są uwidocznione na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
 i Kartograficznej  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1. 

– brak przekazania po zakończonej umowie przedmiotu dzierżawy, daje prawo Gminie do odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu w wysokości 300 % stawki czynszu dzierżawnego.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021  poz. 2213).

XII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu oraz treść umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122 D  /tymczasowa siedziba Urzędu Miasta/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 307 III – piętro, tel. 41 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 14.07.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzeniem 82/2024 z 15 kwietnia 2024 r „Ogłaszam wykaz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pustej 4 na terenie Miasta Otwocka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia”

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony