Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wierzbowej.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wierzbowej.

O G Ł O S Z E N I E

O

P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr LVI/452/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 listopada 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wierzbowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 1/7 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 35) o powierzchni 0,1021 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wierzbowej.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00032853/9.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej (zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.) oraz Zarządzeniem Zastępczym Nr 4/22 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie prowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium, działka znajduje się na terenie wskazanym pod tereny zieleni dolinnej. Według danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jest to teren oznaczony symbolem PsVI – pastwiska trwałe.

III. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa uwidoczniona jest na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1.

IV. Cena wywoławcza przy zbyciu prawa własności nieruchomości wynosi: 26.914,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 00/100).
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

V. W przypadku uzyskania przez działkę będącą przedmiotem przetargu na dzień zbycia statusu nieruchomości budowlanej według zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%.

VI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, sala konferencyjna II piętro (nr 201).

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Velo Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 24 sierpnia 2023 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 24 sierpnia 2023 r.),
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymii przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  • zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 024 lub 023 (parter) – tel. 41 25-20-183 lub 41 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 20.07.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia