Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice

Świętochłowice, 25 lipca 2023 r.

MK.6840.39.2021.GP

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: księga wieczysta nr KA1C/00007171/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

W dziale I w/w księgi wieczystej widnieje wpis: „Każdoczesnym właścicielom (względnie użytkownikom wieczystym) nieruchomości stanowiącej działkę nr 125 przysługuje służebność gruntowa podlegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu nr: 4313 i 3661 objęte księgą wieczystą KA1C/00051030/5, wyznaczonym pasem gruntu o szerokości 8 metrów”.

W dziale III w/w księgi wieczystej widnieje wpis: „Służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 4312, pasem gruntu o szerokości 8 metrów, biegnącym od ulicy śląskiej do wschodniej granicy nieruchomości władnącej – na rzecz każdoczesnych właścicieli (względnie użytkowników wieczystych) nieruchomości stanowiącej działki nr: 3661, nr 4313 i nr 4314 objęte księga wieczystą KA1C/00051030/5”.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka gruntu nr 125, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa G.825, położenie: Góra Hugona 2; 41-600 Świętochłowice, Góra Hugona 1; 41-600 Świętochłowice.
 1. Powierzchnia nieruchomości: 0,3001 ha.
 1. Opis nieruchomości:  Działka gruntu nr 125 położona jest w południowej części miasta, w odległości ok. 2 km od centrum i w odległości ok. 3 km od wjazdu na trasę DTŚ. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, zalesione, ogródki działkowe, a w dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zabudowa usługowa. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się
  przy ul. Tunkla w odległości ok. 300m. Działka nieogrodzona, niezagospodarowana, z płaską powierzchnią. W południowej części działki znajduje się część pozostałości po budynku gospodarczym. Granice działki tworzą kształt regularny, umożliwiający zabudowę mieszkaniową. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej. W pobliżu przebiega także sieć gazowa, sieć kanalizacyjna. Dojazd do nieruchomości drogą nieurządzoną od strony ul. Tunkla.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  W załączniku graficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyceniana nieruchomość oznaczona symbolem: 5.L1 – lasy oraz Zd – zieleń, ogrody działkowe. Działka, na której ustanowiona jest służebność położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Świętochłowice Nr XXII/167/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. i oznaczona jest symbolem 2ZP – tereny zieleni urządzonej. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 1. Cena nieruchomości: 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 2 pkt 33) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 1. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia na działce gruntu nr 4312 służebności gruntowej przejazdu
  i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 125 – 17 440,00 zł netto (siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100). Do w/w kwoty netto dolicza się podatek VAT od towarów i usług wg stawki obowiązującej na ustanowienia służebności.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 1. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 1. Zasady aktualizacji opłat:nie dotyczy.
 1. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, tj w trybie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm).
 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1) – 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Infopublikatorze, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.