Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
 Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wywieszono na tablicy urzędowej:17.03.2023

Zdjęto z tablicy urzędowej:21.04.2023

Świętochłowice 17.03.2023

MK.6840.24.2021.GP

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 139/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kamionki w Świętochłowicach

 Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3059/4, jednostka rejestrowa G.540, obręb Chropaczów (0001), o pow. 0,0405 ha (405 m2), położonej przy ulicy Kamionki. Dla oferowanej nieruchomości prowadzona jest, przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr KA1C/00018330/5. Nieruchomość położona jest w Świętochłowicach przy ulicy Dominika Kamionki 1, w północnej części miasta, w dzielnicy Chropaczów. Znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w pierwszej linii zabudowy od strony głównej ul. Kamionki. Lokalizacja zapewnia dogodną ekspozycję względem centrum aglomeracji śląskiej oraz innych miast ościennych, przeciętnie położona względem głównych szlaków komunikacyjnych Gminy. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości bezpośredni z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Kamionki). Nieruchomość w kształcie wieloboku, w głównej bryle w formie prostokąta. Korzystny układ długości granic. Kształt i wielkość pozwala na swobodę zabudowy zgodnie z przeznaczeniem gruntu. Teren charakteryzuje się płaskim kształtowaniem. Nieruchomość porośnięta roślinnością niską o bagatelnym znaczeniu gospodarczym, brak zalesienia. Nieruchomość użytkowana jako teren niezagospodarowany. Na całej powierzchni nawierzchnia gruntowa, nieutwardzona. Sposób użytkowania – niezagospodarowany grunt zieleni miejskiej. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony od strony północnej granicy.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe. Nieruchomość jest określona symbolem 9MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług.
 3. Pierwszy przetarg odbył się 9 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach; Nie został rozstrzygnięty ze względu na brak postąpienia.
 4. Drugi przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 5. Cenę wywoławczą do II przetargu ustala się na kwotę 44 000,00 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) netto. Do ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień zbycia.
 6. Wadium w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do 17 kwietnia 2023 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „wadium do przetargu ul. Kamionki”.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu:
  1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,
   „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”,
   „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”.
  Oświadczenie można pobrać pod poniższym adresem internetowym:
  https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/26265151?version=1.0
  2) Dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 11. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
 14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344).
 15. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 16. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Monitorze Urzędowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
 17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-932.

Z up. Z-ca Prezydenta Miasta Świętochłowice

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO