Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Wywieszono na tablicy 28.03.2023

Zdjęto z tablicy urzędowej:12.05.2023

Świętochłowice, dnia 28.03.2023 r.

MK.6840.32.2022.GH/KKK

e-dok.: 12197.2023.

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 413/22 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Świętochłowice na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego oraz Zarządzenia Nr 146/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 1590/285.

Prezydent Miasta Świętochłowice

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu o numerze 1590/285, pow. 0,1949 ha, obręb Świętochłowice (0003), położona: przy ul. Wojska Polskiego; w/w. działka objęta jest jednostką rejestrową G. 2233 oraz księgą wieczystą KW nr KA1C/00017950/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie;
 2. Nieruchomość niezabudowana, położona w pośredniej strefie, pomiędzy dzielnicami Zgoda
  i Śródmieście, na poprzemysłowych terenach KWK Polska. Nieruchomość otoczona jest terenami inwestycyjnymi i strefą działalności gospodarczej, położona w obrębie terenów poprzemysłowych,
  w części zabudowanych zabudową przemysłowo – wytwórczą, w części niezagospodarowanych, stanowiących tereny inwestycyjne oraz śródmiejskiej strefy aktywności gospodarczej.
  Nieruchomość o kształcie wielokąta foremnego, porośnięta w całości samosiejkami, wymaga karczowania. Przez południową część przechodzi podziemny kanał ciepłowniczy.
  Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony ul. Wojska Polskiego, poprzez układ istniejących dróg wewnętrznych. Niewielkie oddalenie od przystanków komunikacji publicznej – zlokalizowanych przy
  ul. Wojska Polskiego. Skomunikowanie z DTŚ w średniej odległości. Utrudnienia w dojeździe spowodowane przez konieczność przejazdu przez tory tramwajowe.
  Przez działkę przebiega sieć: kanalizacyjna, energetyczna, ciepłownicza, telekomunikacyjna.
 3. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – w postaci służebności przechodu i przejazdu. Dział IV – wolny jest od wpisów.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 598 z dnia 6 lutego 2015 r.) dla nieruchomości obowiązuje zapis B2.10U – tereny zabudowy usługowej oraz w części KW1 – tereny dróg wewnętrznych.
 5. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 6. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 7. Cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustala się w wysokości 345.000,00 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT wg stawki
  na dzień zbycia.
 8. Wadium w kwocie 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do 8 maja 2023 r.
  z dopiskiem: „MK/2022/wadium do przetargu ul. Wojska Polskiego, Skarb Państwa”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Na mocy Zarządzenia Nr 413/22 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Świętochłowice na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego, cena wywoławcza we wszystkich prowadzonych przetargach lub rokowaniach nie może ulec zmianie.
 11. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawiania nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej:
  1) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu pisemnie, na zasadach wymienionych w pkt 11 ppkt 2) – 3) niniejszego Ogłoszenia;
  2) w terminie do 8 maja 2023 r. są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji, które potwierdzają prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju a adnotacją właściwego Wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za pozostawione mienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
  3) w terminie do 8 maja 2023 r. zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego do przetargu na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy.
 12. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
  1) Wpłacą wadium w określonej wysokości i w terminie do dnia 8 maja 2023 r. oraz przedłożą komisji przetargowej, najpóźniej w dniu przetargu:
  2) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,
   „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”,
   „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”.
  Pisemne zgłoszenie można pobrać pod poniższym adresem internetowym:
  https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/26265151?version=1.0;
  3) Dowód tożsamości, a w przypadku spółek prawa handlowego, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z KRS, należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  4) W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 13. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym lub w rokowaniach powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty w języku innym, niż polski, powinny być przedkładane wraz uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 14. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 15. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 16. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Cudzoziemcy, o ile wygra przetarg, a nie przedłoży,
  w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie, decyzji właściwego ministra, zezwalającej
  na nabycie nieruchomości.
 18. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
 19. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344).
 20. Prezydent Miasta Świętochłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 21. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Infopublikatorze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
  oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
 22. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 112, tel. 32 3491-932.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy