Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Świętochłowicach, w rejonie Kąpieliska „Skałka” przy Alei Parkowej 11

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Świętochłowicach, w rejonie Kąpieliska „Skałka” przy Alei Parkowej 11

Świętochłowice, dnia 22 lutego 2021 r.

MK.6840.15.2021.GP

Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) 

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW nr KA1C/00007454/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka gruntu numerze ewidencyjnym 4036/1, jednostka rejestrowa G.636, obręb Świętochłowice (0003).
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1031 ha (1031,00 m2).
  4. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Świętochłowicach, w rejonie Kąpieliska „Skałka” – przy Alei Parkowej 11 – zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, na północ od strefy centralnej, w niewielkim oddaleniu od granicy z Chorzowem. Działka niezagospodarowana, ze znajdującą się na niej zielenią nieurządzoną – samosiejkami i krzewami. Działka gruntu o foremnym kształcie, wydłużonym (romb). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w niewielkim oddaleniu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe oraz skomunikowanie z węzłem Drogowej Trasy Średnicowej. Nieruchomość częściowo ogrodzona. W granicach nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, brak jest wody, kanalizacji, gazu, sieci grzewczej.

5.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe, podjętym Uchwałą Rady Miasta Świętochłowice Nr V/38/15 z dnia 28.01.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 6 lutego 2015 r. poz. 600). Według zapisów wspomnianej Uchwały nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jednostką S.5US, dla którego ustala się:

-przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej – usługi sportu i rekreacji;

-przeznaczenia dopuszczalne: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zabudowy usługowej realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, z zakazem samodzielnego funkcjonowania, a także usługi handlu i gastronomii.

6.Termin zagospodarowania nieruchomości: Gmina nie będzie zastrzegała w umowie żadnych postanowień z tym związanych.

7.Cena zbycia nieruchomości: 200 000,00 zł(dwieście tysięcy złotych 00/100) netto. Do ceny dolicza się VAT wg stawki na dzień nabycia.

8.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

9.Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

10.Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

11.Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

12.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

13.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Bliższych informacji  udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-932.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z