Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny nr 3, usytuowany w segmencie nr 16 budynku mieszkalnym nr 16-16a położonym w Świętochłowicach przy ul. Chopina

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny nr 3, usytuowany w segmencie nr 16 budynku mieszkalnym nr 16-16a położonym w Świętochłowicach przy ul. Chopina

Świętochłowice,

MK.6840.5.2023.DZ

            Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

    KW Nr KA1C/00015705/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
    Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.1444

2) powierzchnia nieruchomości:

    145/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym:  1043/55 o powierzchni 943 m2       

    lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 65,78 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 6,95 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 3, usytuowany w segmencie nr 16 budynku mieszkalnym nr 16-16a położonym w Świętochłowicach przy ul. Chopina, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 145/1000 we współwłasności:

    – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokalu

      lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

    – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1043/55 o powierzchni 943 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:

     240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych)

7) wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
      użytkowanie, najem lub dzierżawę:

      sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

      6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji  udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE