Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w Świnoujściu Karsibór przy ulicy Kwiatowej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w Świnoujściu Karsibór przy ulicy Kwiatowej

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 110 /2023 Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 23 lutego 2023r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

położonych  w Świnoujściu Karsibór przy ulicy Kwiatowej

Informacja o nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ!

  L.p  Oznaczanie geodezyjne działki  Pow. działki w [m2]  Nr księgi
wieczystej
  Cena wywoławcza nieruchomości  Wadium
  1.    303/1 obr. 0015  1836  SZ1W/00059245/2  520 000 zł  30 000 zł
2 2. 2  303/2 obr. 0015  1500  SZ1W/00059246/9  430 000 zł  25 000 zł

Teren położony w obszarze Natura 2000 PLB 320002 „Delta Świny”  oraz Natura 2000 ”Wolin i Uznam” PLH320019; objęty strefą „B-4” ochrony konserwatorskiej i strefą „E-1” ochrony ekspozycji. W ul. Kwiatowej przebiega sieć wodociągowa, brak jest sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Działka nr 303/1 z niewielkim zadrzewieniem, Nabywca zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę. Nieruchomości zbywane w stanie istniejącym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście,  uchwała XXVI/226/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25.10.2007r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 126, poz. 1549) przedmiotowy teren posiada oznaczenie PM.VI.B.02 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącą zabudową gospodarczą.

Informacje o przetargu

I przetarg odbył się 13.01.2023r.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.00 – w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż  1% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży – na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%.

    

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.           wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO  S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 -do dnia 24.04.2023 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2.        przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących 

   działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),

 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka
  o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (art.23 ust.1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 691 441 319, fax. 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO  S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony
w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony