Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Świnoujściu przy ulicy Ignacego Paderewskiego 13 lok. nr 7

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Świnoujściu przy ulicy Ignacego Paderewskiego 13 lok. nr 7

    Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr 111/2023

Prezydenta Miasta Świnoujście

   z dnia 23 lutego 2023 r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

położonego w Świnoujściu przy ulicy Ignacego Paderewskiego 13 lok. nr 7

Informacja o nieruchomości

Lp.Opis i położenie nieruchomościRodzaj zbyciaCena wywoławczaWadium
1Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 42,26 m², mieszczący się w budynku położonym przy ul. Ignacego Paderewskiego 13   wraz z udziałem 4226/70439
 w częściach wspólnych budynku i własności gruntu;  
  Lokal mieszkalny: własność   Grunt: własność    404 000 zł    40 000 zł

Budynek mieszkalny przy ul. Ignacego Paderewskiego 13 położony jest na działkach: nr 202
o pow. 0,0088 ha, nr 203 o pow. 0,0290 ha i nr 204 o pow. 0, 308 ha, obręb 0006 m. Świnoujście, księga wieczysta: SZ1W/00008327/9.

Na rzecz każdoczesnego właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości objętej księgą wieczystą SZ1W/00008327/9 ustanowiona jest na czas nieokreślony służebność gruntowa, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez pas gruntu o szerokości 6 m działki nr 183/3.

Lokal położony jest na 1 kondygnacji w budynku 4 kondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 42,26 m² i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal stanowi odrębną nieruchomość dla której założona jest księga wieczysta SZ1W/00025541/0.

Lokal wymaga remontu, nieruchomość zbywana w stanie istniejącym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

      W studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Świnoujście NR XIV/100/2011 z dnia 08 września 2011 roku, w/w lokal znajduje się budynku położonym w obszarze o funkcji – centrum ogólnomiejskie.

Informacje o przetargu

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Na dzień ogłoszenia przetargu – podatek od towarów i usług VAT- zw.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2023 roku o godzinie 10.00 – w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu
 ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.         wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO  S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 -do dnia 27.03.2023 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta.

2.      przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych
     prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej
     Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),
 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (art.23 ust.1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ;
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 691 441 319, fax. 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO  S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu