Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

206/2024

z dnia

24.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Świnoujściu przy ulicy Ignacego Paderewskiego 13 lok. nr 7

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Świnoujściu przy ulicy Ignacego Paderewskiego 13 lok. nr 7

    Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr 111/2023

Prezydenta Miasta Świnoujście

   z dnia 23 lutego 2023 r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

położonego w Świnoujściu przy ulicy Ignacego Paderewskiego 13 lok. nr 7

Informacja o nieruchomości

Lp.Opis i położenie nieruchomościRodzaj zbyciaCena wywoławczaWadium
1Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 42,26 m², mieszczący się w budynku położonym przy ul. Ignacego Paderewskiego 13   wraz z udziałem 4226/70439
 w częściach wspólnych budynku i własności gruntu;  
  Lokal mieszkalny: własność   Grunt: własność    404 000 zł    40 000 zł

Budynek mieszkalny przy ul. Ignacego Paderewskiego 13 położony jest na działkach: nr 202
o pow. 0,0088 ha, nr 203 o pow. 0,0290 ha i nr 204 o pow. 0, 308 ha, obręb 0006 m. Świnoujście, księga wieczysta: SZ1W/00008327/9.

Na rzecz każdoczesnego właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości objętej księgą wieczystą SZ1W/00008327/9 ustanowiona jest na czas nieokreślony służebność gruntowa, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez pas gruntu o szerokości 6 m działki nr 183/3.

Lokal położony jest na 1 kondygnacji w budynku 4 kondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 42,26 m² i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal stanowi odrębną nieruchomość dla której założona jest księga wieczysta SZ1W/00025541/0.

Lokal wymaga remontu, nieruchomość zbywana w stanie istniejącym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

      W studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Świnoujście NR XIV/100/2011 z dnia 08 września 2011 roku, w/w lokal znajduje się budynku położonym w obszarze o funkcji – centrum ogólnomiejskie.

Informacje o przetargu

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Na dzień ogłoszenia przetargu – podatek od towarów i usług VAT- zw.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2023 roku o godzinie 10.00 – w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu
 ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.         wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO  S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 -do dnia 27.03.2023 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta.

2.      przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych
     prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej
     Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),
 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (art.23 ust.1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ;
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 691 441 319, fax. 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO  S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec