Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza

     PREZYDENT  OLSZTYNA      

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza, opisanej  w księdze wieczystej OL1O/00057190/5, przeznaczonej pod tereny aktywności gospodarczej, z przeznaczeniem uzupełniającym: komunikacja – dojazdy do działek, ciągi piesze i pieszo rowerowe, place, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi                                                  3 800 000,00  zł,

w tym: dz. 88-17/9                                                                                         3 700 000,00  zł,

udział 1/4 w dz. 88-17/13                                                                                  100 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana zostanie podatkiem VAT w stawce 23%.

      Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2023 r. o godzinie 10:30  w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II Nr 1 w sali numer 219 (II piętro).

      Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie SA – numer konta  77 1030 1508 0000 0000 2300 1003 do dnia 29 maja 2023 r. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu  29 maja 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem  3 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu,  na podane konto bankowe.

      Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

W dziale III księgi wieczystej OL1O/00057190/5, wpisane są ograniczone prawa rzeczowe na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie:

  • odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegającą na prawie przechodu w przyszłości przez nieruchomość gazociągu wysokiego ciśnienia  dn300 maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5,5 MPA relacji Bartąg -Wadąg,
  • odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczona w czasie służebność przesyłu  polegającą na prawie przechodu przez nieruchomość gazociągu wysokiego ciśnienia  dn150 maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5,5 MPA relacji Grądek-SRP Michelin,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zwolniła z obciążenia służebnością przesyłu  działki 88-17/9 i 88-17/13.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż wyżej wymienione oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej  i ul. Mariana Bublewicza w Olsztynie” uchwalonego w dniu  24 listopada 2021 r. Uchwałą Rady Miasta Olsztyna  Nr XXXIX/659/21, położona jest na terenie oznaczonym symbolem „1AG” – tereny aktywności gospodarczej, z przeznaczeniem uzupełniającym: komunikacja – dojazdy do działek, ciągi piesze i pieszo – rowerowe, place, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

Nieruchomość położona jest przy wschodnim przedmieściu Olsztyna, w pobliżu ulicy Bublewicza.  Niedaleko znajduje się węzeł drogowy na południowym odcinku obwodnicy miasta, w ciągu drogi krajowej nr 16.

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, poprzez gminną drogę wewnętrzną położoną na działce gruntu nr 17/4 (obr. 88)  a następnie zjazdem drogą wewnętrzną na działce 88-17/13.

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędzie się w stanie istniejącego  uzbrojenia wskazanego na mapie zasadniczej: przewodów energetycznych. Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do istniejących sieci w celu wykonania naprawy, konserwacji  i wymiany.

O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci   z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

               Drzewa i krzewy występujące na działce zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r  o ochronie przyrody, podlegają ochronie prawnej z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, lub krzewów owocowych. Wycinka drzew/krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu, bądź w ramach zabiegów sanitarno -pielęgnacyjnych wymaga zgłoszenia w Wydziale Środowiska (w przypadku osób fizycznych – na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej), bądź uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Olsztyna (w pozostałych przypadkach) i poniesienia przez właściciela gruntu stosownych opłat – zgodnie z wartością przyrodniczą poszczególnych drzew/krzewów.

            Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

               Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem  z mapy ewidencyjnej.

          Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się  że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.  

          Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2142 ).

         W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

            W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

         Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego   w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów    w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

         Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Olsztyna  pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

         Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz  na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia