Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3, znajdującego się na poddaszu  budynku położonego przy ul. E. Plater 5 w Olsztynie

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3, znajdującego się na poddaszu  budynku położonego przy ul. E. Plater 5 w Olsztynie

            29225.08.2023

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3, znajdującego się na poddaszu  budynku położonego przy ul. E. Plater 5 w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 8/100 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 8/100 w gruncie pod budynkiem (obręb 70, działka
nr 83, o pow. 226 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00027145/6) .

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi  27,40 m2

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                                  –  125 000,00 zł

w tym:

         cena lokalu                                                                                                              –    110 300,00 zł

         cena 8/100 części gruntu (dz. nr 83)                                                              –     14 700,00 zł

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2023r. poz. 1570/
.

Budynek Nr 5 położony w Olsztynie przy ul. E. Plater figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków m. Olsztyna
ze zm.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 497 ze zm.) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami.

Nieruchomość objęta KW Nr OL1O/00027145/6 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 6 października 2023r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 12 500,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 2 października 2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego  z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego    w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec,   w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów   w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub (89) 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu  14 września 2023r. w godz. 9:00-10:00 lub 27 września 2023r. w godz. 14:30-15:30,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 526-28-36 lub (89) 533-36-26. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.