Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 91, obręb 49, o powierzchni 816 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Konopnej

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 91, obręb 49, o powierzchni 816 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Konopnej

2183.01.2023

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 91, obręb 49, o powierzchni 816 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Konopnej, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00034408/0, przeznaczonej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360 000 zł.

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dotyczącej danej nieruchomości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 13 marca 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 13 marca 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka ozn. nr ewid. 49-91 położona jest na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXVI/460/20 z dnia 28.10.2020r.) i oznaczona jest symbolem 23MN6 – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obsługa komunikacyjna działki ozn. nr ewid. 49-91 możliwa jest od ul. Konopnej.

Na działce znajduje się fragment ogrodzenia z siatki stalowej.

W obszarze nieruchomości przewidzianej do zbycia przebiega infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacji deszczowej kd 200 i kd 400, wobec czego nabywca zostanie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej na rzecz  każdoczesnego właściciela działki ozn nr ewid. 49-86/2, położonej w Olsztynie, zapisanej w księdze wieczystej nr OL1O/00073247/8, polegającej na prawie przechodu przez działkę ozn. nr ewid. 49-91 sieci kanalizacji deszczowej kd 200 i kd 400 oraz prawie dostępu do nich w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, rozbudowy, a także wpisu tej służebności w nowo założonej księdze wieczystej urządzonej dla działki ozn. nr ewid. 49-91.

Drzewa i krzewy występujące na działce 49-91 podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2022 r. poz 916) z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, a także krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz drzew lub krzewów gatunków owocowych. Wskazane jest zachowanie istniejącej zieleni w jak największym zakresie. Niezbędna wycinka drzew lub krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu bądź w ramach zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych wymaga zgłoszenia w Wydziale Środowiska UM Olsztyna (w przypadku osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), bądź uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Olsztyna (w pozostałych przypadkach).

Dla działki 49-91 została sporządzona opinia geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, z którą można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna (plac Jana Pawła II, pokój 112). Na terenie działki 49-91 występują grunty przydatne do celów budowlanych. Warunki gruntowo-wodne na ww. działce są proste. Budowę budynku mieszkalnego niepodpiwniczonego należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, a w przypadku podpiwniczenia – do II kategorii. Zgodnie z tą opinią, projektowane obiekty można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw gruntów nośnych. W przypadku wystąpienia poniżej poziomu posadowienia gruntów nasypowych lub nienośnych, należy je zastąpić pospółką zagęszczoną mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  Is  ≥ 0,97. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w jego imieniu oraz na składanie oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub 89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.