Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Przebędowo

OGŁOSZENIE

Przebędowo

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Obręb geodezyjny Przebędowo

Numer działki 12/2

Powierzchnia nieruchomości 0,1233 ha

Numer księgi wieczystej SL1S/00092793/5

Cena wywoławcza 2.330,00 zł + VAT

Wadium 300,00 zł

Postąpienie minimalne 100,00 zł

Nieruchomość jest położona na zapleczu istniejącego budynku usługowego, działka
ma kształt klina, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej (nieurządzonej). W ewidencji gruntów jest opisana jako Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce obszar klasyfikowany jest jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony leżący w obszarze koncentracji i rozwoju zabudowy i zainwestowania.

Przetarg odbędzie się dnia 4 października 2023 r. o godzinie 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłatę należy umieścić
do dnia 29 września 2023 r.
na rachunek bankowy Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ustce. Dniem dokonania wpłaty
jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Główczyce.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta.

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Wójt Gminy Główczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, pokój nr 14,
tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec