Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

85/2023

z dnia

26.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2521
/
/
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12

OGŁOSZENIE

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.4.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12 o pow. 0,2823 ha,opis użytku B, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00009494/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi534 200,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100).Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 03 listopada 2022 r.) w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2022 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 03 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0021 – Stara Dębowa Wola, gm. Bodzechów