Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7122
/
/
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12

OGŁOSZENIE

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.4.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12 o pow. 0,2823 ha,opis użytku B, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00009494/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi534 200,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100).Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 03 listopada 2022 r.) w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2022 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 03 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzeniem 82/2024 z 15 kwietnia 2024 r „Ogłaszam wykaz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pustej 4 na terenie Miasta Otwocka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia”

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony