Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099

OGŁOSZENIE

Przetarg

GMKR.6840.12.2022 Nidzica, 07 lutego 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej
w obrębie Napiwoda gm. Nidzica, KW OL1N/00009738/7, oznaczonej jako działka numer:

68/1 o pow. 0,0744 ha, opis użytku: Bi. Nieruchomość położona w miejscowości Napiwoda,
w odległości około 10 km na północ od Nidzicy. Działka położona na obrzeżach zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowią tereny tartaku oraz grunty niezabudowane. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości na odcinku około 400 m drogą gruntową. Nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowalnej, dlatego też zostanie włączona do nieruchomości sąsiedniej. Na działce znajduje się część ogrodzenia nieruchomości sąsiedniej. Kształt działki regularny, wydłużony.

W dziale III księgi wieczystej widnieją zapisy dotyczące ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego – odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Enarga-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie na nieruchomości tj. działce nr 68
o powierzchni 0,3100 ha polegająca na udostępnieniu działki nr 68 (po podziale m.in. działka nr 68/1) w celu wybudowania na niej urządzeń tj. przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV o długości 166,0 m, prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienioną działkę, udostępnieniu powyższej działki w celu wykonywania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych. Przez działkę numer 68/1 nie przebiega ww. przyłącze kablowe.

Pozostałe ujawnione w księdze wieczystej ograniczone prawa rzeczowe – służebności przesyłu,
nie dotyczą działki będącej przedmiotem przetargu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica działka położona jest
w strefie 1 – przyrodniczo-krajobrazowej – tereny zurbanizowane i predysponowane do urbanizacji – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji.

Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona w formie przetargu ograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych. Kształt działki (długa i wąska) uniemożliwia jej zagospodarowanie jako samodzielnej nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy
i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28 850,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium w wysokości: 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica.

Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych
w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do:

  1. 09 marca 2023 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu)
    w wysokości: 4 500,00 (cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Nidzica najpóźniej w dniu 09 marca 2023 roku – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
  2. 09 marca 2023 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w zamkniętej kopercie
    z dopiskiem „przetarg: działka nr 68/1, obręb Napiwoda gm. Nidzica”. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
    i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń. Skuteczne zgłoszenie uczestnictwa do przetargu może nastąpić wyłącznie przez wszystkie osoby będące współwłaścicielami nieruchomości.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacji i komunikaty) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 14 marca 2023 r.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego ograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 09 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy