Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689

OGŁOSZENIE

PRZETARG

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na realizacje inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej

Lp.PołożenieDziałkaPow. działkiUżytekCena wywoławcza (Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)WadiumMinimalne postąpienie
1.USZKOWCE
Obręb ewid. Stare Oleszyce
156/49,2199 haLzr-PsIV 1,7260 ha PsIV 7,3392 ha, W-PsIV 0,1547 ha
170 107,16 zł
(brutto)
17 020 zł

1.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 30 lat z przeznaczeniem na realizacje inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej.

2.Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLVI/273/98
z dnia 17.06.1998 r. przedmiotowa nieruchomość jest położona w terenie obejmującym
,,Lasy-Zalesienia”.


3. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przetargu.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą dla nieruchomości:

działka nr 156/4 – KW PR1L/00026923/0

4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.

5. Czynsz dzierżawny przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia budowy będzie wynosił 10% czynszu osiągniętego w wyniku licytacji.
Natomiast od dnia rozpoczęcia budowy czynsz płatny będzie w wysokości ustalonej w przetargu.

6. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.

7. Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
06 października 2023 r. o godz. 9.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1 – (sala ślubów).

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona …………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszycelub przelewem na rachunek bankowy Gminy Oleszyce
w PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 02 października 2023 r. (poniedziałek) -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

9. Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego oferentowi, który przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra uchylać się będzie od zawarcia umowy.

10. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodniez celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak uzyskania dokumentacji formalnej wymaganej do realizacji planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy.

11. Przed przestąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą powinni przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz akceptacji postanowień w nim zawartych, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

12. Dzierżawa nieruchomości gruntowej następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .

13. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

14. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.

15. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. Od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Oleszyce, dnia 05.09.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia